Art. IV.250. In artikel 4, 1, 1, van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.