Art. IV.251. In artikel 16, 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.