Art. IV.252. In artikel 5, eerste lid, van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".