Art. IV.253. In artikel 15, 1, eerste lid, van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".