Art. IV.254. In artikel 51, eerste lid, van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht wordt de zinsnede "het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".