Art. IV.255. In artikel 2, 1, tweede lid, van het decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht wordt de zinsnede "het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".