Art. IV.256.

In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018".