HOOFDSTUK 82.
Wijzigingen van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin


Art. IV.258.

In artikel 2 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 3 wordt vervangen door wat volgt:

"3 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;";

2 punt 4 wordt opgeheven.


Art. IV.259. In artikel 3, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.260. In artikel 7, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.261.

In artikel 8, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 4, eerste lid, van het decreet van 22 november 2013" vervangen door de zinsnede "artikel III.40, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.262.

In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Conform artikel III.13 en III.49 van het Bestuursdecreet worden twee regeringscommissarissen aangesteld.".


Art. IV.263. In artikel 10, 2, eerste lid, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.264. In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 34 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.265. In artikel 19 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet".