Art. IV.259. In artikel 3, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 13 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".