Art. IV.260. In artikel 7, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet".