Art. IV.263. In artikel 10, 2, eerste lid, 2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 5/1 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, van het Bestuursdecreet".