Art. IV.264. In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 34 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet".