HOOFDSTUK 84.
Wijzigingen van het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk


Art. IV.268.

In artikel 2 van het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.269.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "decreet van 18 juli 2003" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.270.

In artikel 6, 3, van hetzelfde decreet wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 vier onafhankelijke bestuurders, benoemd conform artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet;".


Art. IV.271. In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.272.

Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 10. De Vlaamse Regering is gemachtigd om statutaire personeelsleden van de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel III.1, tweede lid, van het Bestuursdecreet, conform de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 7, ter beschikking te stellen van het EVA.".