Art. IV.268.

In artikel 2 van het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".