Art. IV.270.

In artikel 6, 3, van hetzelfde decreet wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

"2 vier onafhankelijke bestuurders, benoemd conform artikel III.40, III.41, eerste tot en met derde en vijfde lid, en artikel III.42 van het Bestuursdecreet;".