HOOFDSTUK 85.
Opheffingsbepalingen


Art. IV.273.

De volgende regelingen worden opgeheven:

1 het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2004, 17 juni 2011 en 21 juni 2013;

2 het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008, 19 december 2008, 16 maart 2012, 5 juli 2013, 22 november 2013, 26 juni 2015, 3 juli 2015, 4 mei 2016 en 8 juni 2018, met uitzondering van artikel 24 tot en met 26;

3 het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, gewijzigd bij de decreten van 23 juni 2006, 22 december 2006, 29 juni 2007, 13 juli 2007, 19 december 2008 en 8 juli 2011, met uitzondering van artikel 3, derde lid, en artikel 17bis;

4 het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007, 21 juni 2013 en 30 juni 2017;

5 het decreet 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 12 juni 2015 en 23 december 2016;

6 het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014;

7 de volgende bepalingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 24 juli 2009, 8 januari 2010, 13 juli 2012, 6 december 2013, 12 juni 2015, 23 december 2016 en 8 juni 2018:

a) artikel 2, 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 17 en 18 ;

b) hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 3 tot en met 7/2;

c) hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 13 en 14;

8 het Archiefdecreet van 9 juli 2010;

9 het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, gewijzigd bij de decreten van 25 november 2016 en 3 februari 2017;

10 het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie;

11 het decreet van 23 december 2016 houdende oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;

12 het decreet van 19 februari 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2016;

13 artikel 19 en 20 van het Auditdecreet van 5 juli 2013.