HOOFDSTUK 86.
Overgangsbepalingen


Art. IV.274.

De websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties moeten voldoen aan artikel II.16 en II.17:

1 op 23 september 2019 voor websites die gepubliceerd worden vanaf 23 september 2018;

2 op 23 september 2020 voor websites die gepubliceerd worden vr 23 september 2018;

3 op 23 juni 2021 voor mobiele applicaties.


Art. IV.275.

De aanvragen van en de beroepschriften over toegang tot bestuursdocumenten die ingediend zijn vr de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 3, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De aanvragen van en beroepschriften over hergebruik van overheidsinformatie die ingediend zijn vr de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 4, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

De klachten die ingediend zijn vr de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel II, hoofdstuk 5, worden behandeld conform de bepalingen van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.


Art. IV.276. De samenstelling van de raden van bestuur van overheidsinstanties, vermeld in artikel III.36, die zijn opgericht vr de datum van inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk 2, afdeling 2, maar pas na deze datum onder de toepassing van artikel III.40 en artikel III.44 vallen, wordt aangepast aan deze bepalingen bij de eerstvolgende algehele hernieuwing van de mandaten.