Art. 6/3.

§ 1.

Onverminderd de domeinconcessies verleend overeenkomstig artikel 6 is de bouw en exploitatie van een installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgi ė slechts toegestaan in de daartoe voorziene kavels voor zover daartoe voorafgaandelijk een domeinconcessie werd verkregen overeenkomstig dit artikel.

 

§ 2.

Met inachtneming van de bepalingen vastgesteld krachtens paragrafen 3 tot en met 6, en onverminderd de bepalingen van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgiė, kunnen de minister en de minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke planning na de organisatie van een concurrerende inschrijvingsprocedure aan de geselecteerde inschrijver van voornoemde procedure een domeinconcessie, bedoeld in paragraaf 1, verlenen voor een duur van maximum dertig jaar waarin zowel de bouwfase, exploitatiefase en de ontmantelingsfase begrepen moeten zijn.

 

§ 3.

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de commissie, bepaalt de Koning het verloop van de concurrerende inschrijvingsprocedure, de voorwaarden en procedure tot toekenning van de domeinconcessies en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de kavels, en inzonderheid :

de nadere regels van de concurrerende inschrijvingsprocedure en de inhoud van het bestek, met zorg voor een gepaste publiciteit, een daadwerkelijke mededinging en gelijke behandeling van alle kandidaten die deelnemen. De regels die de concurrerende inschrijvingsprocedure organiseren zorgen er in het bijzonder voor dat de keuze voor de winnende inschrijver die de meest gunstige inschrijving heeft ingediend gelijktijdig zal gebeuren met de toekenning van de vergunningen en machtigingen vereist krachtens de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet -levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgiė;
de ontvankelijkheidscriteria waaraan de kandidaten van de concurrerende inschrijvingsprocedures dienen te voldoen, die onder meer betrekking hebben op de technische, organisatorische, financi ėle en professionele capaciteit van de inschrijver;
de objectieve, niet-discriminerende en transparante toekenningscriteria op basis waarvan een rangorde wordt opgemaakt en de geselecteerde inschrijver van de concurrerende inschrijvingsprocedure wordt aangeduid;
de regels inzake het sluiten van de contractuele band tussen de Belgische staat en de geselecteerde inschrijver van de concurrerende inschrijvingsprocedure, de rechten en plichten van de partijen, alsook de regels inzake controlewijziging, fusie of splitsing van de titularis van een domeinconcessie;
de regels inzake de overdracht, gehele of gedeeltelijke ontheffing en intrekking van de domeinconcessie;
de regels inzake de start en duur van de domeinconcessie, de bouwfase, de exploitatiefase en ontmantelingsfase;
de activiteiten die de titularis van een domenconcessie kan ontwikkelen naast de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de desbetreffende kavel;
de financiėle zekerheden die de titularis van een domeinconcessie dient te stellen;
de mate waarin en de wijze waarop burgerparticipatie door de titularis van een domeinconcessie kan worden voorzien;
10° in voorkomend geval, de steun overeenkomstig artikel 7 voor een maximale duurtijd van 15 jaar;
11° de regels inzake verzaking aan de domeinconcessie door de domeinconcessiehouder en de verzakingsvergoeding die daarvoor zal moeten worden betaald.

 

§ 4.

In overleg met de minister, de minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke planning en de commissie, voert de netbeheerder alle noodzakelijke studies uit voor de uitbreiding van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f). De door de netbeheerder opgelopen kosten voor de opmaak van deze studies worden gedekt door de tarieven van de netbeheerder bedoeld in artikel 12.

 

§ 5.

Voorafgaand aan de concurrerende inschrijvingsprocedure voeren de minister en de minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke planning in overleg met de commissie en de netbeheerder alle noodzakelijke studies uit met betrekking tot de locatie van de installaties bedoeld in paragraaf 1 en laten de resultaten van deze studies certificeren.

 

§ 6.

Het bestek voor de concurrerende inschrijvingsprocedures wordt minstens zes maanden vóór de uiterste datum voor indiening van de biedingen in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

 

§ 7.

Artikel 4 is niet van toepassing op de installaties bedoeld in paragraaf 1.