Art. 6/4.

§ 1.

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de commissie en na raadpleging van de netbeheerder, bepalen de minister en de minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke planning onder meer de locatie, de omvang en het aantal kavels die voorwerp uitmaken van een domeinconcessie overeenkomstig artikel 6/3. In hetzelfde besluit worden eveneens de resultaten van de studies bedoeld in artikel 6/3, §§ 4 en 5, opgenomen alsook de locatie van de transmissienetelementen bedoeld in artikel 2, 7°ter, f). Deze laatste informatie zal in het bestek van de concurrerende inschrijvingsprocedure worden opgenomen.

 

Met het oog op de identificatie van de kavels bedoeld in het eerste lid wordt rekening gehouden met:

de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee;
de gevolgen van een aanwijzing voor derden;
het milieubelang;
de kosten om een installatie voor de productie van elektriciteit in de kavel te realiseren;
het belang van de meest optimale en kostenefficiënte aansluiting van de productie- installatie op het Modular Offshore Grid.

 

§ 2

De netbeheerder stelt een ontwerp van uitbreiding van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7°ter, f), op. Dit ontwerp is onderworpen aan het advies van de Commissie en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister en de minister bevoegd voor het mariene milieu en mariene ruimtelijke planning.