Art. 6/5.

§ 1.

Installaties voor de productie van elektriciteit die het voorwerp uitmaken van een in artikel 6/3 bedoelde domeinconcessie worden aangesloten op het Modular Offshore Grid. De netbeheerder bepaalt het aansluitingspunt op het Modular Offshore Grid en de door de titularis van een domeinconcessie te respecteren technische voorschriften met het oog op de aansluiting van zijn installatie. Zowel de locatie van het aansluitingspunt als de technische voorschriften worden opgenomen in het bestek van de concurrerende inschrijvingsprocedure.

 

§ 2.

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, zal de Koning na overleg met de netbeheerder de uiterste datum bepalen waarop elk deel van de uitbreiding van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7 °ter, f), in dienst moet gesteld zijn.

 

§ 3.

Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, zal de Koning een vergoedingssysteem instellen ten behoeve van de betrokken titularissen van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6/3, ingeval de uitbreiding van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7 °ter, f), geheel of gedeeltelijk niet in dienst zou gesteld zijn op de datum bepaald krachtens paragraaf 2, of ingeval van een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid na de indienststelling ervan.

 

§ 4.

De besluiten bedoeld in paragrafen 2 en 3 worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad, indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van hun inwerkingtreding.

 

§ 5.

De doorrekening in de tarieven van de netbeheerder van de kosten van een uit paragraaf 3 resulterende vergoeding gebeurt met toepassing van de tariefmethodologie bedoeld in artikel 12. Wanneer de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7 °ter, f), echter te wijten is aan een zware of opzettelijke fout van de netbeheerder, wordt de kost van de vergoeding door de commissie te zijnen laste gelegd in evenredig verband met zijn fout zonder dat die, voor het geheel van de gebeurtenissen die gedurende een gegeven jaar plaatsvinden, hoger mag zijn dan de vergoeding, resulterend uit de tariefmethodologie, die hem tijdens datzelfde jaar wordt toegekend voor de verwezenlijking en het beheer van het Modular Offshore Grid bedoeld in artikel 2, 7 °ter, f).