Onderafdeling I.
Plaatsing en functionaliteiten van de digitale meter


Art. 4.1.22/2.
De netbeheerder plaatst een digitale meter bij netgebruikers met een laagspanningsaansluiting < 56kVA en in de volgende gevallen met voorrang:
1
bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie;
2
bij verplichte metervervanging;
3
bij installatie van nieuwe decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVa;
4
bij vervanging van bestaande actieve budgetmeters en plaatsing van nieuwe budgetmeters;
5
[...]
6
bij vervanging van de meters die geplaatst werden in het proefproject slimme meters en in het proefproject digitale budgetmeter van de distributienetbeheerders;
7
op verzoek van de netgebruiker.
[...]
Op expliciete vraag van de netgebruiker in de situatie, vermeld in [eerste lid, 3], wordt de productiemeter vervangen door de netbeheerder en desgevallend gekoppeld aan de digitale meter. De netgebruiker staat in voor de kosten van deze productiemeter, de plaatsing en de indienststelling.
De Vlaamse Regering kan op basis van de kosten-batenanalyse bijkomende gevallen bepalen waarin de netbeheerder een digitale meter met voorrang plaatst.
De Vlaamse Regering bepaalt de timing en de modaliteiten voor het plaatsen van de meters, vermeld in het eerste en [derde lid].
[In afwijking van het eerste lid kan de distributienetbeheerder, in afwachting van de beschikbaarheid van een digitale meter die met de distributienetbeheerder via bekabeling communiceert, op vraag van de netgebruiker voorlopig een elektronische meter zonder communicatiemiddel plaatsen.]

Art. 4.1.22/3.
De digitale meter:
1
kan energiestromen en de kwaliteit ervan meten en registreren;
2
kan op afstand communiceren met de distributienetbeheerder;
3
bezit de technische mogelijkheid tot communiceren met applicaties van andere marktpartijen;
4
kan op afstand het toegangsvermogen instellen en de toegang tot het distributienet verlenen en onderbreken.
De marktpartijen, vermeld in het eerste lid, 3, verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun diensten te verlenen en waarover een overeenkomst werd afgesloten met de betrokkene. Die gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze gebruikt zullen worden.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de digitale meters moeten voldoen.