Art. 4.1.22/11.
De instellingen en de natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in artikelá4.1.22/5, eerste lid, 2░, verwerken technische gegevens, relationele gegevens en meetgegevens, waartoe zij via de netbeheerder of zijn werkmaatschappij overeenkomstig artikelá4.1.22/5 toegang hebben, met het oog op het vervullen van de opdrachten van algemeen belang die hun zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
Alle technische gegevens, relationele gegevens en meetgegevens, vermeld in het eerste lid, kunnen ook persoonsgegevens zijn.
De instellingen en de natuurlijke personen of rechtspersonen, vermeld in artikelá4.1.22/5, eerste lid, 2░, zijn de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikelá4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doeleinden, vermeld in het eerste lid.