Beslissing goedkeuring technisch reglement distributie elektriciteit - 2019
Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 20 september 2019 met betrekking tot met betrekking tot de goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest (BESL-2019-60)

Gelet op art. 3.1.8 en 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna: Energiedecreet);
Gezien het consultatiedocument van de VREG van 26 september 2018 inzake de herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) en Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG) – 3° publieke consultatie (CONS-2018-06);
Gezien het consultatieverslag van de VREG van 20 september 2019 (RAPP-2019-05) inzake het verslag van de consultatie CONS-2018-06 met betrekking tot de herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) en Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG);
Overwegende dat, om de redenen vermeld in het consultatiedocument CONS-2018-06, het technisch reglement distributie elektriciteit herzien moest worden;
Overwegende dat de VREG hiertoe uitgebreid en meermaals overleg pleegde en consultaties organiseerde, zoals weergegeven in het consultatiedocument CONS-2018-06;
Overwegende dat de goedkeuring van de technische reglementen tot de bevoegdheden van de raad van bestuur van de VREG behoort (artikel 3.1.8, lid 2, 5° Energiedecreet);

Artikel 1.
Het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

Art. 2.
Het technisch reglement distributie elektriciteit zoals herzien bij beslissing van de VREG van 5 mei 2015, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 maart 2016, wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van deze beslissing.

Art. 3.
Deze beslissing treedt de tiende dag na de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.