Art. 2.
Het technisch reglement distributie elektriciteit zoals herzien bij beslissing van de VREG van 5 mei 2015, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 maart 2016, wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van deze beslissing.