Art. 1.2.4. Modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van elektriciteitsdistributienetbeheerders

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerders streven, door onderling overleg, naar het opstellen van uniforme modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren in het kader van dit reglement.

§ 2

Alle modelcontracten, reglementen, technisch voorschriften, procedures en formulieren van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, opgesteld in uitvoering van dit reglement, alsook elke wijziging daaraan, moeten overgemaakt worden aan de VREG.

§ 3

De voorwaarden voor aansluiting of toegang, vervat in documenten, bedoeld in § 2, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de VREG volgens de procedure bepaald in § 5.
De VREG kan deze voorwaarden voor aansluiting of toegang bovendien te allen tijde, al dan niet op verzoek van belanghebbenden, op eigen initiatief laten wijzigen volgens de procedure bepaald in § 6.
De voorwaarden voor datatoegang, vervat in documenten, bedoeld in § 2, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de VREG volgens de procedure bepaald in § 5.
De VREG gaat na of de voorwaarden transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn.

§ 4

Behoudens andersluidende bepaling in de Vlaamse energieregelgeving zijn de bepalingen vervat in documenten, bedoeld in § 2, die niet ressorteren onder § 3, onderworpen aan commentaar van de VREG. Pas na ontvangst van commentaar van de VREG kunnen de documenten in werking treden. Echter, bij het uitblijven van commentaar twee maanden nadat de documenten werden overgemaakt, kunnen zij in werking treden.

§ 5

In geval van vaststelling of wijziging van de voorwaarden, bedoeld in § 3, op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, maakt deze het voorstel van gewijzigde tekst, na consultatie van alle belanghebbenden, samen met de opmerkingen van de geconsulteerde partijen en een motivering voor de niet aangehouden opmerkingen op het voorstel, over aan de VREG met het oog op de goedkeuring zoals bedoeld in § 3.
Uiterlijk 60 dagen na het overmaken van het voorstel en de resultaten van de publieke consultatie neemt de VREG een beslissing tot goedkeuring, tot verzoek tot herziening van het voorstel, of tot weigeren van de goedkeuring.
Pas na ontvangst van een goedkeuringsbeslissing van de VREG kunnen de voorwaarden in werking treden.

§ 6

In geval van wijziging van de voorwaarden, bedoeld in § 3, lid 1, op initiatief van de VREG, maakt de VREG, na overleg met belanghebbende partijen, een gemotiveerd voorstel tot wijziging van de voorwaarden over aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De motivering van het voorstel bevat in voorkomend geval de opmerkingen van de door de VREG geconsulteerde belanghebbende partijen. Uiterlijk 60 dagen na kennisname van dit voorstel maakt de netbeheerder zijn opmerkingen op dit voorstel, inclusief een ontwerp van gewijzigde voorwaarden, over aan de VREG.
Na ontvangst van het voorstel neemt de VREG, na consultatie van de belanghebbenden, een beslissing tot goedkeuring, dan wel (al dan niet na overleg met de belanghebbenden) tot verzoek tot herziening van het voorstel.
In geval van verzoek tot herziening maakt de elektriciteitsdistributienetbeheerder uiterlijk 60 dagen na kennisname van dit verzoek een nieuw ontwerp van gewijzigde voorwaarden over aan de VREG.
Na ontvangst hiervan neemt de VREG, na consultatie van de belanghebbenden, een beslissing tot goedkeuring van het voorliggende ontwerp, dan wel tot vastlegging van de wijziging van de voorwaarden indien het voorstel niet kan worden goedgekeurd. In geval van vastlegging bepaalt de VREG in zijn beslissing de modaliteiten van inwerkingtreding, en maakt dit over aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.