Art. 1.3.4. Protocollen voor gegevensuitwisseling met derde partijen

1

In het kader van geautomatiseerde datatoegang communiceren de distributienetbeheerder en de partijen die geautomatiseerde datatoegang hebben volgens protocollen opgesteld door de distributienetbeheerder na consultatie van de betrokken partijen.

2

De distributienetbeheerder is belast met het uitwerken van het protocol, het versiebeheer van het protocol, vermeld in 1, en de certificatie voor het gebruik van de daarin beschreven berichten. De distributienetbeheerder stelt het protocol en alle latere afspraken over de toepassing ervan onverwijld ter beschikking op een publieke website.

3

De distributienetbeheerder monitort de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de protocollen op een onafhankelijke en transparante manier.

4

Behalve indien wettelijk of reglementair anders bepaald, worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen worden uitgewisseld en die vermeld staan in de protocollen, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan haar gebruikers, volgens het protocol vermeld in 1.