Art. 2.1.8.
De plicht tot kennisgeving van de gegevens, vermeld in Art. 2.1.3 en Art. 2.1.4, geldt eveneens voor de toekomstige elektriciteitsdistributienetgebruikers bij het indienen van hun aanvraag tot aansluiting, met dien verstande dat ze die gegevens ook voor het lopende jaar moeten verstrekken.