Afdeling 1.
Aansluitingswijze en -procedure


Onderafdeling 1.
Bevoegde netbeheerder, aansluitingsvermogen en wijze van aansluiten


Art. 2.2.1. Bevoegde netbeheerder

De aansluiting van een installatie in een gebouw of op een perceel wordt uitgevoerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder die is aangesteld voor het grondgebied waarop het gebouw of perceel zich bevindt.

Art. 2.2.2. Aansluitingsvermogen

Voor aansluitingen op het laagspanningsdistributienet is het aansluitingsvermogen gelijk aan het vermogen waarvoor de aansluiting beveiligd wordt door de automaat of de smeltzekering.
Voor aansluitingen op het midden- en hoogspanningsdistributienet wordt het aansluitingsvermogen vastgelegd in het aansluitingscontract.

Art. 2.2.3. Wijze van aansluiten

§ 1

Als het aansluitingsvermogen lager is dan 25 kVA, zal de aansluiting vanaf het laagspanningsnet worden uitgevoerd.

§ 2

Voor aansluitingsvermogens ≥25 kVA en <250 kVA zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van technisch-economische criteria, ofwel aansluiten op het laagspanningsnet, ofwel met een rechtstreekse verbinding op een middenspanning/laagspanning-transformatiepost ofwel op het middenspanningsnet.

§ 3

Als het aansluitingsvermogen ≥250 kVA en <15 MVA is, zal de aansluiting vanaf het midden- of hoogspanningsnet worden uitgevoerd door de beheerder van het elektriciteitsdistributienet.

§ 4

Als het aansluitingsvermogen ≥15 MVA en <25 MVA is kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op basis van een eerste technisch-economische analyse, beslissen om de aanvraag eveneens over te maken aan de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Beide mogelijkheden worden technisch-economisch onderzocht en de kosten-batenanalyses worden geėvalueerd door beide netbeheerders en de aanvrager. De kosten die de netbeheerder heeft gemaakt van wie de oplossing niet gekozen werd, komen voor rekening van deze netbeheerder.

§ 5

Als het gevraagde aansluitingsvermogen ≥25 MVA wordt de installatie aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of het transmissienet.

§ 6

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, in geval van een nieuwe aansluiting, de aansluiting uitvoeren via een rechtstreekse verbinding van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker met de secundaire rails van een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op midden- of hoogspanning voedt als het aansluitingsvermogen, dat bij de aanvraag tot aansluiting vooropgesteld wordt, groter is dan 5 MVA.

§ 7

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan beslissen om voor een wijze van aansluiten te kiezen die afwijkt van de bepalingen in dit Artikel, afhankelijk van de karakteristieken van het lokale elektriciteitsdistributienet of als de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker schadelijke storingen op het elektriciteitsdistributienet of overdreven spanningsschommelingen zou veroorzaken.

Onderafdeling 2.
De verschillende soorten aansluitingen


Art. 2.2.4.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting en een aansluiting met voorafgaande studie.

Art. 2.2.5. Eenvoudige aansluiting

Er is sprake van een eenvoudige aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de afname gebeurt op laagspanning;
het gevraagde aansluitingsvermogen is lager dan 25 kVA of de elektriciteitsdistributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding of versterking van het elektriciteitsdistributienet nodig is;
zonder of met injectie kleiner dan of gelijk aan 10 k0VA.

Art. 2.2.6. Tijdelijke aansluiting

Er is sprake van een tijdelijke aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de aansluiting zal worden gebruikt voor het voeden van installaties op bouwterreinen of bij manifestaties;
het gebruik van de aansluiting is strikt beperkt in de tijd of de aansluiting wordt na een beperkte periode vervangen door een permanente aansluiting;
het gevraagde aansluitingsvermogen is lager dan 25 kVA.

Art. 2.2.7. Aansluiting met voorafgaande studie

Als een aansluiting geen eenvoudige of tijdelijke aansluiting is, is er sprake van een aansluiting met studie.

Onderafdeling 3.
De aansluitingsprocedure


Sub-onderafdeling 1.
Algemene bepalingen

Art. 2.2.8.

§ 1

Tenzij anders bepaald in Art. 2.2.3 kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de bevoegde elektriciteitsdistributienetbeheerder, bepaald in Art. 2.2.1 een aanvraag tot aansluiting indienen.

§ 2

De aansluitingsaanvraag bevat minstens de volgende gegevens:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (eventueel de juridische vorm en het ondernemingsnummer);
de rechten van de aanvrager ten aanzien van het gebouw of de installatie waarop de aansluiting betrekking heeft;
het grondplan van de plaats van afname of injectie;
het gewenste aansluitingsvermogen en spanningsniveau, dat bij laagspanning gebaseerd is op de tabel van de mogelijke waarden voor het aansluitingsvermogen gepubliceerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
de technische karakteristieken van de installaties die op het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangesloten;
de informatie die nodig is voor het toekennen van het gebruiksprofiel.

§ 3

In de aansluitingsaanvraag kan de aanvrager ook aangeven welk toegangsvermogen voor afname en/of injectie hij wenst.

Art. 2.2.9.
De offerte, die wordt opgesteld naar aanleiding van een aanvraag tot aansluiting, moet in die mate van detail worden opgesteld dat de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven zijn weergegeven. Deze offerte is geldig gedurende een periode van zes maanden. Nadien vervalt de aanvraag tot aansluiting.

Sub-onderafdeling 2.
De aanvraag van een eenvoudige aansluiting

Art. 2.2.10.

§ 1

Een aanvraag voor een eenvoudige aansluiting wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§ 2

De aanvraag kan schriftelijk per brief, per e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder ingediend worden.

Art. 2.2.11.
Bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting voor een wooneenheid op laagspanning kan de aanvrager eisen dat deze minimaal beschikt over een aansluitingsvermogen van 9,2 kVA.

Art. 2.2.12.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze beantwoordt aan de definitie van een eenvoudige aansluiting, en of ze volledig is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

Art. 2.2.13.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een eenvoudige aansluiting binnen tien werkdagen na ontvangst. Hij stuurt een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:
een bindende offerte waarin de voorwaarden voor de aansluiting en het aansluitingsreglement opgenomen worden;
een schriftelijke gemotiveerde weigering van de aanvraag, met de vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

Art. 2.2.14.
Als de identificatie van het toegangspunt (EAN), die bij de aansluiting hoort, en van één of meer hieraan gekoppelde allocatiepunten, niet werd meegedeeld in de offerte, deelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder deze desgewenst uiterlijk drie dagen na akkoord met de offerte mee aan de distributienetgebruiker.

Art. 2.2.15.
Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of van de aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geļnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.

Sub-onderafdeling 3.
De aanvraag van een tijdelijke aansluiting

Art. 2.2.16.

§ 1

Elke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§ 2

Dergelijke aanvraag kan schriftelijk per brief, e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

Art. 2.2.17.
In zijn aanvraag moet de aanvrager een uitvoeringsdatum voorstellen.

Art. 2.2.18.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze beantwoordt aan de definitie van tijdelijke aansluiting en ze volledig is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

Art. 2.2.19.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting binnen vijf werkdagen na ontvangst. Hij stuurt daarvoor een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:
een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor de aansluiting opgenomen worden;
een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag, met vermelding van de bemiddelings-en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van de gestelde termijn.

Art. 2.2.20.
Als de identificatie van het toegangspunt (EAN), die bij de aansluiting hoort, en van één of meer hieraan gekoppelde allocatiepunten, niet werd meegedeeld in de offerte, deelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder deze desgewenst uiterlijk drie dagen na akkoord op de offerte mee aan de distributienetgebruiker.

Art. 2.2.21.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de door de aanvrager voorgestelde uitvoeringsdatum haalbaar is. Als de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde datum en een alternatieve uitvoeringsdatum bij zijn antwoord op de aanvraag.

Art. 2.2.22.
Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geļnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.

Sub-onderafdeling 4.
De aanvraag van een aansluiting met studie

Art. 2.2.23. algemeen

Elke aanvraag voor een aansluiting met studie, met een aansluitingsvermogen <25 MVA, wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
Daarbij geeft de aanvrager aan of hij een oriėnterende studie of een detailstudie wenst.


Oriėnterende studie - voorontwerp van aansluiting

Art. 2.2.24. doel

Het doel van een oriėnterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting op midden- of hoogspanning.
De gegevens in het voorontwerp van aansluiting binden noch de elektriciteitsdistributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriėnterende studie op enige wijze.

Art. 2.2.25.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een oriėnterende studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.
Het indienen van een aanvraag voor een oriėnterende studie is facultatief.

Art. 2.2.26.
De aanvraag voor een oriėnterende studie bevat minstens de gegevens, vermeld in Art. 2.2.8 § 2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld en openbaar gemaakt.

Art. 2.2.27. Kost oriėnterende studie

De kosten voor het opstellen van een oriėnterende studie zijn voor rekening van de aanvrager.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een oriėnterende studie.

Art. 2.2.28.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan op elk moment bij de aanvrager aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk is om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. 2.2.29.

§ 1

Binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag voor een oriėnterende studie, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder:
ofwel een voorontwerp van aansluiting;
ofwel een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting, met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

In afwijking van § 1 bedraagt de termijn, vermeld in § 1, maximaal dertig werkdagen als de aanvraag betrekking heeft op een aansluiting op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA.

§ 3

Het voorontwerp bevat ten minste:
een schema voor de beoogde aansluiting;
de technische voorschriften voor de aansluiting;
een indicatieve raming van de kosten;
een indicatieve raming van de termijn die nodig is voor de realisatie van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

§ 4

Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriėnterende studie verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuļteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

§ 5

De indiening van een aanvraag voor een oriėnterende studie verplicht de beheerder van het elektriciteitsdistributienet er niet toe om een reservering van toegangsvermogen te bepalen of toe te kennen.

§ 6

De termijnen, vermeld in § 1 en § 2, kunnen worden verlengd in onderling overleg.


Detailstudie - ontwerp van aansluiting

Art. 2.2.30. Doel detailstudie

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een prijsofferte.
De offerte in die mate van detail worden opgesteld dat de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven zijn weergegeven. Ze is geldig gedurende een periode van zes maanden.
Nadien wordt de procedure van de aansluitingsaanvraag beschouwd als afgesloten.

Art. 2.2.31.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.

Art. 2.2.32. Samenstelling aanvraagdossier

De aanvraag tot aansluiting bevat minstens de gegevens, vermeld in Art. 2.2.8 § 2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld.

Art. 2.2.33. Ontvankelijkheid en volledigheid

Na ontvangst van een aanvraag voor een aansluiting beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een termijn van tien werkdagen, de ontvankelijkheid ervan. Hij stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling, en vermeldt de verdere gegevens die de aanvrager eventueel moet verstrekken om het ontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. 2.2.34. Volgorde dossierbehandeling

§ 1

Bij het onderzoek van de aanvraag voor een aansluiting verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuļteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

§ 2

Met behoud van de toepassing van § 1 behandelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de ontvankelijke aanvragen voor een detailstudie en de bijhorende reservering van toegangsvermogen in volgorde van aanvraag.

Art. 2.2.35. Aansluiting met flexibele toegang

§ 1

Afhankelijk van de capaciteit van het elektriciteitsdistributienet wordt het toegangsvermogen toegekend volgens traditionele of, in geval van een productie-eenheid, volgens flexibele voorwaarden zoals beschreven in het aansluitingscontract.

§ 2

Een aansluiting met flexibele toegang onder normale uitbatingsomstandigheden van het net kan toegestaan worden als het gaat om een aansluiting van een productie-installatie, en als deze aansluiting conform de standaard vigerende regels geweigerd zou moeten worden door een gebrek aan capaciteit omwille van congestie. Deze flexibele toegang kan in principe enkel tijdelijk toegepast worden in afwachting van de uitvoering van een geplande netversterking. Deze flexibele toegang kan uitzonderlijk, om technisch-economische redenen en mits akkoord van de VREG, definitief toegepast worden.

Art. 2.2.36. Offerte of weigering

§ 1

Zo snel mogelijk en zeker binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de aanvrager een offerte of een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

De offerte omvat een ontwerp van aansluiting met de technische oplossingen en regelparameters die overeengekomen moeten worden tussen elektriciteitsdistributienetbeheerder en aanvrager, in overeenstemming met de voorschriften van dit reglement en rekening houdend met de technische kenmerken van het elektriciteitsdistributienet. Dit voorstel omvat eveneens:
de uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen voor de realisatie van de aansluiting, inclusief voorstel van startdatum van de werken op het terrein, naargelang het gaat om een nieuwe of een aan te passen aansluiting, met aanduiding van de onderliggende hypothesen en rekening houdend met de termijnen die nodig zijn voor de eventuele aanpassingen die aan het elektriciteitsdistributienet en transmissienet moeten worden aangebracht;
het aansluitingsreglement.

§ 3

In afwijking van § 1 bedraagt de termijn voor aanvragen die betrekking hebben op aansluitingen op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA, veertig werkdagen. Indien een dergelijke aansluitingsaanvraag overleg noodzaakt met een andere netbeheerder, kan de termijn vermeerderd worden tot maximaal vijftig werkdagen.

§ 4

De termijnen, vermeld in § 1 en § 3, kunnen in onderling overleg verlengd worden.
De uitvoering van (werken aan) een aansluiting kan door de elektriciteitsdistributienetbeheerder opgeschort worden als de aanvrager nog financiėle verplichtingen, verbonden aan het gebruik van een bestaande aansluiting op het elektriciteitsdistributienet, heeft t.a.v. de elektriciteitsdistributienetbeheerder, waarvan de uiterste betaaldatum is verlopen. Dit geldt niet in geval op het moment van de (eerste) aanvraag van de betreffende (werken aan een) aansluiting de financiėle verplichting(en) reeds betwist zijn door de aanvrager, en zolang de betwisting niet afgerond is.
Een betwisting, bedoeld in het voorgaande lid, is afgerond als de klacht afgesloten is door de distributienetbeheerder, de bemiddelings- of geschillenbeslechtingsprocedure bij de VREG is afgerond, of alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Art. 2.2.37.
Het gereserveerde toegangsvermogen voorzien in de offerte blijft geldig gedurende de geldigheidsduur van de offerte zoals bepaald in Art. 2.2.9. Daarna, en mits goedkeuring van de offerte, is het gereserveerde toegangsvermogen geldig voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf goedkeuring van de offerte. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de reservering slechts eenmaal mits motivering van de aanvrager verlengen. Bij laattijdige realisatie van de aansluiting door de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt de reservering automatisch verlengd. Gereserveerd toegangsvermogen is niet verhandelbaar of overdraagbaar.

Art. 2.2.38. Kosten

De kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt voor de behandeling van de aansluitingsaanvraag en het opstellen van het ontwerp van aansluiting, zijn voor rekening van de aanvrager.
Als de detailstudie de oriėnterende studie tegenspreekt, moeten de aangerekende kosten voor de oriėnterende studie worden terugbetaald.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een detailstudie.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan in de periode die eindigt zes maanden vóór de geplande startdatum van de werken op het terrein een voorschot van maximaal 30 % van het volledige bedrag van de reėel te betalen aansluitingskosten factureren aan de aanvrager.

Sub-onderafdeling 5.
Termijnen van uitvoering van de aansluiting

Art. 2.2.39.

§ 1

Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In geval er een onderboring of een netuitbreiding moet uitgevoerd worden of in andere uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§ 2

Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijn afwijken.

§ 3

Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor aansluitingen tot 5 MVA de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen achttien weken. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijnen afwijken.

§ 4

De termijnen voor de realisatie van de aansluiting kunnen worden verlengd in onderling overleg.

§ 5

De elektriciteitsdistributienetbeheerder respecteert de termijn voor de realisatie van de aansluiting zoals die is afgesproken met de aanvrager. Alleen als de aanvrager in gebreke blijft bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken of in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§ 6

Onverminderd de vorige paragrafen kan de uitvoeringstermijn na goedkeuring van de offerte voor een aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer dan 24 maanden bedragen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en na motivering.

Art. 2.2.40.

§ 1

De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend worden.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke vergunningen af te leveren.