Sub-onderafdeling 3.
De aanvraag van een tijdelijke aansluiting

Art. 2.2.16.

§ 1

Elke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§ 2

Dergelijke aanvraag kan schriftelijk per brief, e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

Art. 2.2.17.
In zijn aanvraag moet de aanvrager een uitvoeringsdatum voorstellen.

Art. 2.2.18.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze beantwoordt aan de definitie van tijdelijke aansluiting en ze volledig is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

Art. 2.2.19.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting binnen vijf werkdagen na ontvangst. Hij stuurt daarvoor een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:
een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor de aansluiting opgenomen worden;
een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag, met vermelding van de bemiddelings-en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van de gestelde termijn.

Art. 2.2.20.
Als de identificatie van het toegangspunt (EAN), die bij de aansluiting hoort, en van één of meer hieraan gekoppelde allocatiepunten, niet werd meegedeeld in de offerte, deelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder deze desgewenst uiterlijk drie dagen na akkoord op de offerte mee aan de distributienetgebruiker.

Art. 2.2.21.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de door de aanvrager voorgestelde uitvoeringsdatum haalbaar is. Als de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde datum en een alternatieve uitvoeringsdatum bij zijn antwoord op de aanvraag.

Art. 2.2.22.
Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geïnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.