OriŽnterende studie - voorontwerp van aansluiting

Art. 2.2.24. doel

Het doel van een oriŽnterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting op midden- of hoogspanning.
De gegevens in het voorontwerp van aansluiting binden noch de elektriciteitsdistributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriŽnterende studie op enige wijze.

Art. 2.2.25.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een oriŽnterende studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.
Het indienen van een aanvraag voor een oriŽnterende studie is facultatief.

Art. 2.2.26.
De aanvraag voor een oriŽnterende studie bevat minstens de gegevens, vermeld in Art.†2.2.8 ߆2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld en openbaar gemaakt.

Art. 2.2.27. Kost oriŽnterende studie

De kosten voor het opstellen van een oriŽnterende studie zijn voor rekening van de aanvrager.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een oriŽnterende studie.

Art. 2.2.28.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan op elk moment bij de aanvrager aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk is om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. 2.2.29.

ß 1

Binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag voor een oriŽnterende studie, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder:
ofwel een voorontwerp van aansluiting;
ofwel een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting, met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen†3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

ß 2

In afwijking van ߆1 bedraagt de termijn, vermeld in ߆1, maximaal dertig werkdagen als de aanvraag betrekking heeft op een aansluiting op een spanning groter dan of gelijk aan 30†kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1†MVA.

ß 3

Het voorontwerp bevat ten minste:
een schema voor de beoogde aansluiting;
de technische voorschriften voor de aansluiting;
een indicatieve raming van de kosten;
een indicatieve raming van de termijn die nodig is voor de realisatie van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

ß 4

Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriŽnterende studie verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuÔteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

ß 5

De indiening van een aanvraag voor een oriŽnterende studie verplicht de beheerder van het elektriciteitsdistributienet er niet toe om een reservering van toegangsvermogen te bepalen of toe te kennen.

ß 6

De termijnen, vermeld in ߆1 en ߆2, kunnen worden verlengd in onderling overleg.