Art. 2.2.63. Verdeling van rechten en plichten m.b.t. een aansluiting

1

Een aansluiting op het elektriciteitsdistributienet bestaat uit verschillende onderdelen, zoals aangegeven in de schema's weergegeven in door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gemeenschappelijk vastgelegde technische voorschriften die gepubliceerd worden op hun websites.
De verdeling van eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder worden eenduidig opgegeven in de schema's. Deze schema's zijn van toepassing op nieuwe installaties. Voor bestaande installaties gelden deze schema's enkel bij gebrek aan andersluidende bepalingen.

2

Voor aansluitingen op het hoogspanningsnet kan afgeweken worden van de schema's vermeld in 1. In dat geval moet de verdeling van eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder in het aansluitingscontract bepaald worden.