Art. 2.3.1. (Her)indienstname van een toegangspunt - voorwaarden voor verkrijgen van toegang en procedure

1

Een nieuw of buiten dienst gesteld toegangspunt kan pas in dienst genomen worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
de netgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke werden geregistreerd in het toegangsregister op het aan het toegangspunt gekoppelde allocatiepunt voor afname of, indien het een injectiepunt betreft, op het aan het toegangspunt gekoppelde allocatiepunt voor injectie.
de elektriciteitsdistributienetgebruiker aanvaardt de algemene aansluitingsvoorwaarden bij de offerte en neemt kennis van het aansluitingsreglement of sluit een aansluitingscontract met de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de aansluiting in kwestie;
In het geval de toegangshouder niet de elektriciteitsdistributienetgebruiker zelf is: er is een geldig energiecontract op het toegangspunt in kwestie waardoor de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangewezen toegangshouder hierop toegang tot het net kan verkrijgen;
de aansluiting is conform de bepalingen van dit Reglement, met de van toepassing zijnde technische regelgeving en met de bepalingen van het aansluitingsreglement of het aansluitingscontract;
de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de aanvrager bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder daarvan het bewijs.

2

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanvragen om zijn toegangspunt in dienst te laten nemen. Om een afspraak te maken om de werken uit te voeren neemt hij via website, telefonisch, via e-mail of per brief contact op met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die nagaat of aan de voorwaarden, vermeld in 1, voldaan is.

3

Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in 1, en behoudens andersluidende bepalingen, spreken de elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder een datum af waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder het toegangspunt in dienst zal nemen. De afnemer kan eisen dat die datum binnen twee werkdagen ligt. De producent kan eisen dat die datum binnen twee weken ligt. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van die termijn.

4

Op de datum van de afspraak neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder het toegangspunt in dienst. De wijziging in het toegangsregister gebeurt via een daartoe, door de in 1 vermelde toegangshouder, ingediende aanvraag op die datum. Als bij het ter plaatse gaan conform de afspraak met de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen toegang heeft of krijgt tot de aansluiting en de meetinrichting, vervalt de aanvraag en wordt het toegangspunt niet in dienst genomen.

5

Behoudens andersluidende bepaling zijn de kosten voor (her)indienstname van een toegangspunt voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.