Art. 2.3.21. Flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt in een document voor welke elektriciteitsdistributienetgebruikers, en op welke vormen van flexibiliteit, de hierna volgende bepalingen uit § 2-5 van dit artikel van toepassing zijn.
Daarbij worden tevens de technische en/of economische redenen daarvoor vermeld. Met betrekking tot flexibiliteit waarbij het extern signaal een dynamisch prijssignaal is, moeten deze technische en/of economische redenen aangetoond worden via een simulatiestudie.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de levering van flexibiliteit tijdelijk beperken als de levering de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang brengt. De netbeheerder legt de technische criteria vast waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet. Deze criteria moeten openbaar zijn.

§ 3

De beperking van de levering van flexibiliteit, vermeld in voorgaande paragraaf, geldt enkel onder volgende voorwaarden:
de beperking geldt voor afgebakende tijdsvensters, die regelmatig geėvalueerd worden;
de beperking wordt toegepast op grond van een niet-discriminatoire en transparante procedure;
de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet de motivering van de beperking meedelen aan de dienstverlener van flexibiliteit en de netgebruiker.

§ 4

De dienstverlener van flexibiliteit, actief op een toegangspunt, sluit een overeenkomst met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
De overeenkomst, vermeld in het eerste lid, bepaalt onder meer:
de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder toepast op de kwalificatie van het toegangspunt of allocatiepunt;
de informatie die de dienstverlener van flexibiliteit ter beschikking moet stellen van de elektriciteitsdistributienetbeheerdervoor de netanalyse en na de levering van de diensten;
de wijze waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens en/of andere data zal overmaken, indien van toepassing;
de respectievelijke aansprakelijkheden.

§ 5

Op verzoek van de dienstverlener van flexibiliteit, actief op een toegangspunt, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder hem de nodige meetgegevens, conform de bepalingen die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van gegevens aan de dienstverlener van flexibiliteit.

§ 6

Dienstverleners van flexibiliteit die frequentiebegrenzingsreseve (ook wel FCR of primaire reserve genoemd) leveren, zijn niet onderhevig aan § 4 en § 5, maar zij moeten de elektriciteitsdistributienetbeheerder wel op voorhand kennisgeven van de toegangspunten of allocatiepunten waarop zij frequentiebegrenzingsreserve leveren.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de flexibiliteit van frequentiebegrenzingsreserve tijdelijk beperken zoals bepaald in § 2, onder de voorwaarden vermeld in § 3. De distributienetbeheerder stelt de procedure hiervoor vast.

§ 7

Het document uit § 1, de criteria uit § 2, de modelovereenkomsten uit § 4, de procedure uit § 6 en alle andere relevante moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VREG, worden publiek geconsulteerd en zijn openbaar raadpleegbaar.