Afdeling 1.
Doel van meetgegevens


Art. 3.1.1.

§ 1

Elk toegangspunt vormt het voorwerp van een telling om de afname en/of de injectie van de actieve en/of reactieve energie te bepalen ten opzichte van het elektriciteitsdistributienet. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een meetinrichting.

§ 2

Onder de voorwaarden en volgens de procedure vermeld in Onderafdeling 3. - Forfaitair bepaalde afname van de marktcode, kan met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een forfaitaire vaststelling van de energiehoeveelheden worden afgesproken, zonder gebruik te maken van een meetinrichting.

§ 3

De meetgegevens, resulterend uit de in § 1 vermelde telling, aangevuld met de gegevens vermeld in § 2, dienen voor de verrekeningen tussen de verschillende partijen. Ze dienen eveneens als basis om een goed beheer van het elektriciteitsdistributienet en de gesloten distributienetten mogelijk te maken en voor informatiedoeleinden zoals beschreven in de datacode.

Art. 3.1.2.

§ 1

De verrekeningen, vermeld in Art. 3.1.1, § 3, zijn gebaseerd op gegevens die betrekking hebben op elementaire perioden. Afhankelijk van de aard van de aansluiting worden die gegevens rechtstreeks betrokken uit de meetinrichting of zijn ze het resultaat van de toepassing van een berekening op basis van gebruiksprofielen toegepast op de meetgegevens.

§ 2

De elementaire periode, vermeld in § 1, bedraagt vijftien minuten.

Art. 3.1.3.

§ 1

De meetgegevens voor de actieve energie, evenals de allocatie- en reconciliatiegegevens, worden uitgedrukt in kWh. De meetgegevens voor reactieve energie worden uitgedrukt in kVarh.

§ 2

De meetgegevens voor de actieve energie worden ter beschikking gesteld van de betrokken partijen zoals vastgelegd in Afdeling 5 - Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract van de marktcode.

§ 3

Indien van belang voor de facturatieprocessen, worden de meetgegevens voor de reactieve energie maandelijks overgemaakt als maandtotaal per allocatiepunt of alle kwartierwaarden van de maand voor dat allocatiepunt.

§ 4

Op vraag van de netgebruiker, worden de meetgegevens voor de reactieve energie overgemaakt voor alle kwartierwaarden van de maand voor dat allocatiepunt.