Hoofdstuk I.
Registratie van gegevens


Afdeling 1.
Toekenning van toegangspunt en allocatiepunten


Art. 4.1.1. Toekenning van toegangspunt

§ 1

Aan elke aansluiting op het elektriciteitsdistributienet wordt één individueel toegangspunt toegekend per woon- of bedrijfseenheid, behoudens de uitzonderingen zoals bepaald in art. 4.7.1, § 2 van het Energiedecreet.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan afwijken van het principe bepaald in § 1. De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen gemeenschappelijk deze afwijkingen vast en maken die bekend via hun websites.

Art. 4.1.2. Koppeling van allocatiepunt(en) aan het toegangspunt

§ 1

Aan een toegangspunt waarop het gebruik van het elektriciteitsdistributienet zich beperkt tot afname wordt één allocatiepunt gekoppeld.

§ 2

Aan een toegangspunt waarop het gebruik van het elektriciteitsdistributienet afname en injectie betreft, worden, afhankelijk van de gekozen dienst, ofwel één allocatiepunt ofwel twee aparte allocatiepunten voor respectievelijk afname en injectie gekoppeld.

§ 3

Aan een toegangspunt verbonden aan een aansluiting waarop een of meerdere oplaadpunten voor elektrische voertuigen of een publiek toegankelijke laadinfrastructuur met oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangesloten is, wordt, afhankelijk van de gekozen dienst, een tweede allocatiepunt voor afname gekoppeld, ten behoeve van de afname via de oplaadpunten of de laadinfrastructuur.

Afdeling 2.
Toegangsregister


Art. 4.1.3. Doel van het toegangsregister

Het toegangsregister is een bestand of een geheel van bestanden dat tot doel heeft de vrije marktwerking te ondersteunen en hiertoe de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke op de allocatiepunten op het elektriciteitsdistributienet registreert. Dat houdt onder meer het volgende in:
veranderingen van elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken actief op de allocatiepunten alsook technische aanpassingen inzake de toegang tot het net op niveau van de toegangspunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;
op basis van de op de allocatiepunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken kunnen de afgenomen en geïnjecteerde of verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit correct aan die partijen toegewezen worden;
op basis van de op de toegangspunten geregistreerde technische gegevens en de op de allocatiepunten geregistreerde keuzes van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kunnen de energieprijzen en nettarieven via de leverancier aan de op de allocatiepunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers aangerekend worden.

Art. 4.1.4. Actueel houden van informatie in toegangsregister

Als verantwoordelijke voor het beheer van het toegangsregister houdt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.
De toegangshouder levert de contactgegevens vermeld in Art 4.1.5 aan zoals hij die van de elektriciteitsdistributienetgebruiker ontvangt. Wanneer de elektriciteitsdistributienetgebruiker een wijziging in zijn contactgegevens doorgeeft aan zijn toegangshouder actualiseert de toegangshouder deze gegevens onverwijld in het toegangsregister.
Wanneer de elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruik maakt van een telefoonnummer of e-mailadres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker zoals opgenomen in het toegangsregister dan voorziet hij procedures of processen die rekening houden met de mogelijkheid dat deze gegevens niet meer actueel zijn. Zo mag de elektriciteitsdistributienetbeheerder bij communicatie op basis van het telefoonnummer of e-mailadres geenszins persoons- of commerciële gegevens doorgeven.

Art. 4.1.5. Inhoud van het toegangsregister

In het toegangsregister worden de volgende gegevens opgenomen:
informatie over de aansluiting, per aansluitingspunt, zoals aangeleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder:
o
het energietype: elektriciteit;
o
het elektriciteitsdistributienet waarmee de aansluiting verbonden is;
o
het aansluitingsspanningsniveau;
o
het adres waar de aansluiting zich bevindt;
o
het toegangspunt of de toegangspunten verbonden aan de aansluiting;
informatie over de toegang tot het net, per toegangspunt, zoals aangeleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder:
o
de identificatie (EAN) van het toegangspunt;
o
de fysieke status van het toegangspunt;
o
de gebruiksrichting: injectie en/of afname;
o
het aansluitingsvermogen;
o
indien van toepassing, gegevens inzake de aanwezigheid van decentrale productie;
informatie over de meetinrichting op het toegangspunt, zoals aangeleverd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder:
o
de meternummer(s);
o
de fysieke status van de meter(s) en meetinrichting;
o
de aanwezigheid van een budgetmeter of stroombegrenzer;
informatie over de meteropname:
o
voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname: de opnamemaand;
informatie over de elektriciteitsdistributienetgebruiker, per allocatiepunt, zoals aangeleverd door de toegangshouder:
o
de naam van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;
o
het type elektriciteitsdistributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk);
o
indien van toepassing, het ondernemingsnummer en de NACE-BEL 2008 code;
o
de contactgegevens (adres en, indien beschikbaar, e-mailadres en telefoonnummer) van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;
informatie over het gebruik van het allocatiepunt:
o
de identificatie van de aan het toegangspunt gekoppelde allocatiepunten;
o
de contractuele status van het allocatiepunt;
o
het toegangsvermogen voor injectie en/of afname;
o
de partijen die als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke zijn aangewezen;
o
de allocatiepuntconfiguratie:
het meetregime;
de opnamefrequentie voor facturatie;
de opnamefrequentie voor verbruiksinformatie;
de tariefperioden;
o
de op het toegangspunt gekozen en beschikbare dienst, alsook de hieruit volgende wijze(n) waarop de meetgegevens gecombineerd (kunnen) worden op het allocatiepunt;
o
indien van toepassing, de voorafbetalingsstatus;
o
de datum na de indienstname waarop voor het eerst een toegangshouder geregistreerd werd op het allocatiepunt;
o
de datum waarop de huidige toegangshouder geregistreerd werd op het allocatiepunt;
o
de datum waarop een toegangshouder voor de huidige elektriciteitsdistributienetgebruiker geregistreerd werd op het allocatiepunt;
o
indien gekend, de einddatum van het energiecontract tussen de huidige toegangshouder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker op het allocatiepunt;
o
het gebruiksprofiel;
o
voor allocatiepunten met een berekend gebruiksprofiel, het standaard jaarverbruik of standaard maandverbruik of de forfaitair bepaalde afname;
o
het validatieniveau van meetgegevens voor facturatie;
o
het validatieniveau van meetgegevens voor verbruiksinformatie;
o
de meest recente meterstanden en verbruiken voor facturatie;
o
de meest recente meterstanden en verbruiken voor verbruiksinformatie;
o
historische verbruiken.