Hoofdstuk II.
Toegang tot het net


Afdeling 1.
Verkrijgen van toegang tot het net


Art. 4.2.1. Toegangshouderschap

§ 1

De toegangshouder is:
Op injectiepunten op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de elektriciteitsdistributienetgebruiker (producent) zelf, ofwel een gemandateerde derde partij, naargelang van de partij die de toegang tot het net heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt;
Op afnamepunten op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de afnemer zelf (dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon), voor zover deze over een aansluitingsvermogen voor afname groter dan of gelijk aan 56kVA beschikt, ofwel een leverancier, naargelang van de partij die de toegang tot het net heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt.

§ 2

Elke partij die volgend uit § 1 toegangshouder kan zijn, kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een toega ngsaanvraag conform Onderafdeling 2 indienen.

Onderafdeling 1.
Toegangsvoorwaarden voor de toegangshouder


Art. 4.2.2.
De voorwaarden voor toegang tot het net zijn:
als de toega ngsaanvraag of het behoud van toegang betrekking heeft op afnamepunten: de aanvrager of de toegangshouder beschikt, tenzij hij afnemer is op het betreffende toegangspunt, over de vereiste toestemming om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet;
de aanvrager of de toegangshouder is zelf evenwichtsverantwoordelijke of heeft een geldige overeenkomst met een of meer evenwichtsverantwoordelijken;
de evenwichtsverantwoordelijken zijn opgenomen in het register van toegangsverantwoordelijken;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net wordt aangevraagd, ligt minstens één maand in de toekomst;
het voldoen aan de betalingsvoorwaarden opgenomen in het toegangscontract en de daaraan gelinkte wijze van financiële borgstelling voldoet aan de in het toegangscontract gespecificeerde voorwaarden;
de ondertekening van het meest recente toegangscontract.

Art. 4.2.3.
Om toegang tot het net van de elektriciteitsdistributienetbeheerder te verkrijgen moet de toegangshouder een toegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. 4.2.4. Verklaringen en garanties van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke

§ 1

De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het toegangscontract en voor de hele looptijd ervan, alle door hem geplande afnames en injecties die elkaar niet opheffen gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een overeenkomstige aankoop of verkoop van elektriciteit.

§ 2

Als de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de allocatiepunten waarop de toegangshouder toegang tot het elektriciteitsdistributienet heeft. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een modelverklaring op.

§ 3

De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in § 1 en § 2 vervallen.

Onderafdeling 2.
Toegangsprocedure


Art. 4.2.5.

§ 1

Om toegang tot het net te verkrijgen moet een toegangsaanvraag worden ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§ 2

Een toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de toegangsaanvraag.

Art. 4.2.6. Inhoud van de toegangsaanvraag

Een toegangsaanvraag omvat minstens de volgende elementen:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN
de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke waarmee de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN-GLN...);
een verklaring van samenwerking tussen de aanvrager en de evenwichtsverantwoordelijke;
de wijze van financiële borgstelling;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net wordt aangevraagd;

Art. 4.2.7.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

Art. 4.2.8.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de toegangsvoorwaarden zoals bepaald in Art. 4.2.2.

Art. 4.2.9.

§ 1

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

Als de toega ngsaanvraag betrekking heeft op afnamepunten en de aanvrager, indien van toepassing, nog niet beschikt over de vereiste toestemming om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder toch al starten met het onderzoek om na te gaan of er voldaan wordt aan de andere toegangsvoorwaarden en dit vanaf het moment dat de kandidaat-leverancier zich aanmeldt om toegang tot het net te krijgen. De toegangsaanvraag zal echter pas goedgekeurd worden nadat de aanvrager de vereiste toestemming heeft om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet.

§ 3

Als de toegangsaanvraag wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder verkrijgt de aanvrager toegang tot het elektriciteitsdistributienet na ondertekening van het toegangscontract van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Onderafdeling 3.
Toegangscontract


Art. 4.2.10. Inhoud van het toegangscontract

Het toegangscontract bevat, naast verwijzingen naar dit reglement, onder meer de volgende elementen:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden en financiële borgstellingen;
een regeling van schadeloosstelling met betrekking tot de wederzijdse aansprakelijkheden verbonden aan langdurige stroomonderbrekingen.
een regeling van schadeloosstelling met betrekking tot de wederzijdse aansprakelijkheden, verbonden aan de verplichting tot het uitwisselen van gegevens, waaronder in het bijzonder meetgegevens.

Afdeling 2.
Aangeboden diensten en allocatiepuntconfiguratie


Art. 4.2.11. Aanbod van diensten op een allocatiepunt

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder geeft een overzicht aan de toegangshouder van de diensten die hij op het allocatiepunt kan leveren.

§ 2

Het aanbod van diensten op een allocatiepunt wordt bepaald door de mogelijke combinaties van meetgegevens, gemeten door de aanwezige meetinrichting.

§ 3

De toegangshouder maakt een keuze uit de aangeboden diensten.

§ 4

Elke dienst die mogelijk aangeboden wordt is onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring door de VREG.

§ 5

De elektriciteitsdistributienetbeheerder biedt minimaal die diensten aan die de toegangshouder in staat stellen zijn verplichtingen in of krachtens het Energiedecreet ten aanzien van een elektriciteitsdistributienetgebruiker na te komen.

Art. 4.2.12. Standaard allocatiepuntconfiguratie bij een grootverbruiksmeetinrichting

§ 1

Op een allocatiepunt verbonden aan een toegangspunt met een grootverbruiksmeetinrichting of een toegangspunt met een toegangsvermogen voor injectie groter dan 10 kVA, bestaat de allocatiepuntconfiguratie, in geval van nieuwe aansluitingen en wijzigingen aan bestaande aansluitingen, standaard uit:
Meetregime: per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2, § 2;
Opnamefrequentie voor facturatie: maandelijks;
Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie: maandelijks, gelijktijdig met de meteropname voor facturatie;
Tariefperioden: zoals bepaald in de tariefmethodologie vastgelegd door de VREG.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een allocatiepuntconfiguratie overeenkomen die afwijkt van de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in § 1.

Art. 4.2.13. Standaard allocatiepuntconfiguratie bij een kleinverbruiksmeetinrichting

§ 1

Op een allocatiepunt met een kleinverbruiksmeetinrichting bestaat de allocatiepuntconfiguratie standaard uit:
Meetregime:
o
In geval van een niet op afstand uitleesbare meetinrichting: jaarlijks;
o
In geval van een op afstand uitleesbare meetinrichting: maandelijks;
Opnamefrequentie voor facturatie: jaarlijks;
Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie:
o
In geval van een niet op afstand uitleesbare meetinrichting: jaarlijks, met de mogelijkheid voor de elektriciteitsdistributienetgebruikerom tussentijds, bovenop de jaarlijkse meteropname, additionele meterstanden door te geven, conform art. 3.2.18 van het Energiebesluit;
o
In geval van een op afstand uitleesbare meetinrichting: maandelijks, conform art. 3.2.18 van het Energiebesluit.
Tariefperioden: zoals bepaald in de tariefmethodologie vastgelegd door de VREG.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een allocatiepuntconfiguratie kiezen die afwijkt van de standaard allocatiepuntconfiguratie zoals bepaald in § 1. Hij maakt dit verzoek kenbaar aan de toegangshouder. De toegangshouder maakt het verzoek uiterlijk op de 8e werkdag na ontvangst van het verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker over aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De elektriciteitsdistributienetbeheerder wijzigt de allocatiepuntconfiguratie uiterlijk op de 20e werkdag na ontvangst van het verzoek van de toegangshouder naar de gekozen allocatiepuntconfiguratie, voor zover de meetinrichting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker de gekozen allocatiepuntconfiguratie ondersteunt en voor zover de gekozen allocatiepuntconfiguratie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangeboden wordt.

§ 3

In het geval van een op afstand uitleesbare meetinrichting biedt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan elektriciteitsdistributienetgebruikers die hun allocatiepuntconfiguratie willen aanpassen conform § 2 in ieder geval een allocatiepuntconfiguratie aan die bestaat uit:
Meetregime:
o
Per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2, § 2;
Opnamefrequentie voor facturatie: jaarlijks, of op vraag van de elektriciteitsdistributienetgebruiker maandelijks;
Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie: maandelijks;
Tariefperiode: zoals bepaald in de tariefmethodologie vastgelegd door de VREG.

Art. 4.2.14. (nieuw) - Keuze allocatiepuntconfiguratie

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt de op basis van de aanwezige meetinrichting mogelijke instellingen van de allocatiepuntconfiguratie zichtbaar aan de toegangshouder op het betreffende allocatiepunt.

§ 2

Nadat de elektriciteitsdistributienetgebruiker zijn toestemming heeft gegeven, kan de toegangshouder de allocatiepuntconfiguratie kiezen uit de beschikbare instellingen, volgens de wijze beschreven in de UMIG.