Art. 4.2.1. Toegangshouderschap

§ 1

De toegangshouder is:
Op injectiepunten op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de elektriciteitsdistributienetgebruiker (producent) zelf, ofwel een gemandateerde derde partij, naargelang van de partij die de toegang tot het net heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt;
Op afnamepunten op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de afnemer zelf (dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon), voor zover deze over een aansluitingsvermogen voor afname groter dan of gelijk aan 56kVA beschikt, ofwel een leverancier, naargelang van de partij die de toegang tot het net heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt.

§ 2

Elke partij die volgend uit § 1 toegangshouder kan zijn, kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een toega ngsaanvraag conform Onderafdeling 2 indienen.