Onderafdeling 1.
Toegangsvoorwaarden voor de toegangshouder


Art. 4.2.2.
De voorwaarden voor toegang tot het net zijn:
als de toega ngsaanvraag of het behoud van toegang betrekking heeft op afnamepunten: de aanvrager of de toegangshouder beschikt, tenzij hij afnemer is op het betreffende toegangspunt, over de vereiste toestemming om te leveren op het Vlaamse elektriciteitsdistributienet, conform het Energiedecreet;
de aanvrager of de toegangshouder is zelf evenwichtsverantwoordelijke of heeft een geldige overeenkomst met een of meer evenwichtsverantwoordelijken;
de evenwichtsverantwoordelijken zijn opgenomen in het register van toegangsverantwoordelijken;
de ingangsdatum waarop toegang tot het net wordt aangevraagd, ligt minstens één maand in de toekomst;
het voldoen aan de betalingsvoorwaarden opgenomen in het toegangscontract en de daaraan gelinkte wijze van financiële borgstelling voldoet aan de in het toegangscontract gespecificeerde voorwaarden;
de ondertekening van het meest recente toegangscontract.

Art. 4.2.3.
Om toegang tot het net van de elektriciteitsdistributienetbeheerder te verkrijgen moet de toegangshouder een toegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. 4.2.4. Verklaringen en garanties van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke

§ 1

De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het toegangscontract en voor de hele looptijd ervan, alle door hem geplande afnames en injecties die elkaar niet opheffen gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een overeenkomstige aankoop of verkoop van elektriciteit.

§ 2

Als de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de allocatiepunten waarop de toegangshouder toegang tot het elektriciteitsdistributienet heeft. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een modelverklaring op.

§ 3

De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in § 1 en § 2 vervallen.