Afdeling 5.
Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract


Art. 4.3.42.
Hoewel in het toegangscontract voorzien wordtin een mogelijkheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de toegangshouder voor de niet-naleving van zijn verplichting inzake het verstrekken van gegevens, is de elektriciteitsdistributienetbeheerder niet ontslaan van zijn verplichting om die gegevens alsnog onverwijld te bezorgen aan de toegangshouder zodra hij erover beschikt.

Onderafdeling 1.
Ter beschikking te stellen meetgegevens bij gemeten gebruiksprofielen


Art. 4.3.43.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder op elke werkdag de niet-gevalideerde meetgegevens per elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 per allocatiepunt van de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen ter beschikking voor de allocatiepunten die voorzien zijn van een grootverbruiksmeetinrichting.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder valideert de meetgegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen en deelt de eventuele afwijkingen ten opzichte van de niet-gevalideerde meetgegevens zo spoedig mogelijk mee aan de toegangshouder. Op de tiende werkdag na de dag van afname of injectie of, indien van toepassing, verbruik of productie zijn de meetgegevens gevalideerd. Ten minste voor 95% van de allocatiepunten zijn de gevalideerde meetgegevens van een maand beschikbaar uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand.

3

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art.4.3.17, 2, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

4

Voor productie-installaties worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, aan de betrokken producent meegedeeld op zijn eenvoudig verzoek volgens de principes van 2 en 3. In afwijking van Art.1.3.3, 1 kan die informatie-uitwisseling in overleg met de producent volgens een ander protocol gebeuren.

Art. 4.3.44.
Op verzoek van de toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens van een allocatiepunt met verschillende fysieke meetpunten, ook uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

Art. 4.3.45.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen, de niet-gevalideerde meetgegevens per elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke dagelijks de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van afname of injectie, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

3

De meetgegevens, vermeld in dit artikel, hebben alleen betrekking op de actieve energie.

Art. 4.3.46.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder motiveert, indien van toepassing, de aanpassingen en correcties die op basis van Art.4.3.15 tot en met Art.4.3.17 werden aangebracht.

Art. 4.3.47.
Op verzoek van de producent, de toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens, al dan niet gevalideerd, met een grotere frequentie dan vermeld in Art.4.3.43 ter beschikking stellen. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

Art. 4.3.48.
Na ontvangst van de meetgegevens vooreen allocatiepunt moet de leverancier, in geval van een wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker, wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel, rechtzetting van energiehoeveelheden, de-activatie van het allocatiepunt of vervanging van de meter, binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken gebaseerd op de meetgegevens zoals doorgegeven door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

Onderafdeling 2.
Ter beschikking te stellen meet-, allocatie- en reconciliatiegegevens bij berekende gebruiksprofielen


Art. 4.3.49.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de allocatiepunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en die een maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie hebben. Voor minstens 95% van de allocatiepunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand en voor alle allocatiepunten uiterlijk op de tiende werkdag van deze maand. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname van de allocatiepunten vermelden. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art.4.3.17, 3, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de allocatiepunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en die een jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie hebben. Voor minstens 95% van de allocatiepunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag na de meteropname en voor alle allocatiepunten, uiterlijk op de tiende werkdag na de meteropname. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname vermelden. Als bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysieke meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze extra meteropname. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art.4.3.17, 3, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

3

Voor productie-installaties met een injectiemeter worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, tevens meegedeeld aan de betrokken producent volgens de principes van 1 en 2.

Art. 4.3.50.
Op verzoek van de toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens van een toegangspunt met verschillende fysieke meetpunten, ook uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

Art. 4.3.51.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk dertig werkdagen na de volgende maand de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 van de maand ter beschikking van de toegangshouder voor de allocatiepunten zonder registratie van het gebruiksprofiel waarop hij als toegangshouder geregistreerd is.

2

Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan de toegangshouder toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op allocatiepunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, verbruik of productie op allocatiepunten met een berekend gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie;
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, verbruik of productie op allocatiepunten met een gemeten gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie.

Art. 4.3.52.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op dertig werkdagen na de volgende maand aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per toegangshouder.

2

Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan elke toegangshouder toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op allocatiepunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, verbruik of productie op allocatiepunten met een berekend gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie;
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, verbruik of productie op allocatiepunten met een gemeten gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie.

Art. 4.3.53.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijfentwintigste werkdag van de volgende maand aan de transmissienetbeheerder de al locatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per evenwichtsverantwoordelijke.

2

Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan elke evenwichtsverantwoordelijke toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op allocatiepunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, productie of verbruik op allocatiepunten met een berekend gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie;
de energiehoeveelheden afname of injectie of, indien van toepassing, productie of verbruik op allocatiepunten met een gemeten gebruiksprofiel, gesommeerd over de allocatiepunten in kwestie.

Art. 4.3.54.
Uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de reconciliatiegegevens van die maand en de vorige vijftien maanden ter beschikking van de toegangshouder.

Art. 4.3.55.

1

Uiterlijk op de laatste dag van de 32ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de voorlopige eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de toegangshouder.

2

Uiterlijk op de laatste dag van de 37ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de definitieve eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de toegangshouder.

3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt ten laatste op het moment van het overmaken van de gegevens vermeld in Art.4.3.54 en Art.4.3.55, 1 en 2 (reconciliatiegegevens) een momentopname van de gegevens die gediend hebben voor de respectievelijke berekeningen ter beschikking van de toegangshouder. De gegevens die hij hierbij vastlegt en het moment waarop hij dat doet, worden in onderling overleg tussen toegangshouders en de elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaald en beschreven in de UMIG, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden van de toegangshouder. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG de voorwaarden op van het vastleggen van gegevens alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden.

Art. 4.3.56.

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 van de netinvoer op het elektriciteitsdistributienet, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de toegangshouders die toegang hebben tot het elektriciteitsdistributienet.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Art.3.1.2, 2 van energie die de elektriciteitsdistributienetgebruikers met een gemeten gebruiksprofiel van het elektriciteitsdistributienet hebben afgenomen, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de toegangshouders die toegang hebben tot het elektriciteitsdistributienet.

3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt gelijktijdig met de gegevens in 1 en 2 de nodige informatie ter beschikking zodat de toegangshouders die toegang hebben tot het elektriciteitsdistributienet de netverliezen die door de vervoerde energie op het elektriciteitsdistributienet worden veroorzaakt, kunnen berekenen.

4

Het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop die informatie ter beschikking gesteld wordt, worden in onderling overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaald en beschreven in de UMIG. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop deze informatie ter beschikking gesteld wordt, op.

Art. 4.3.57.
Nadat de toegangshouder de meetgegevens voor een allocatiepunt van de distributienetbeheerder heeft ontvangen, moet hij binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker, in geval van:
een periodieke meteropname,
tariefwissel,
wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker,
wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel,
rechtzetting van energiehoeveelheden,
de-activatie van het allocatiepunt,
een vervanging van een meter die onderdeel uitmaakt van de meetinrichting en waarvan de meetgegevens worden gebruikt in het kader van de facturatie van een energiecontract
In afwijking van het eerste lid, laatste bullet, wordt geen factuur opgemaakt indien het handelt om een vervanging van een meter die betrekking heeft op een allocatiepunt voorzien van decentrale productie in compensatie.

Onderafdeling 3.
Ter beschikking stelling van historische verbruiksgegevens voor facturatiedoeleinden


Art. 4.3.58.

1

Als een elektriciteitsdistributienetgebruiker verandert van toegangshouder, worden de beschikbare historische verbruiksgegevens op maand- of jaarbasis gratis ter beschikking gesteld van de nieuwe toegangshouder. De aanvraag voor de wissel van toegangshouder geldt gelijktijdig als een aanvraag tot het ter beschikking stellen van de historische verbruiksgegevens.

2

De maandelijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor allocatiepunten met registratie van het gebruiksprofiel en/of maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie, en de jaarlijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de allocatiepunten met jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie voor zover de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker op hetzelfde allocatiepunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn, worden doorgestuurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder naar de nieuwe toegangshouder, uiterlijk vijftien werkdagen na de datum waarop de wissel van toegangshouder ingaat. De inhoud en samenstelling van dat bericht worden beschreven in de UMIG.

Onderafdeling 4.
Ter beschikking stelling van informatieve verbruiksgegevens voor het verstrekken van verbruiksinformatie


Art. 4.3.59.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstrekt de nodige meetgegevens van een elektriciteitsdistributienetgebruiker bedoeld als basis voor het verstrekken van verbruiksinformatie conform het Energiebesluit, aan zijn toegangshouder voor zover deze meetgegevens beschikbaar zijn.