Titel V.
Datacode


Artikel
De datacode (titel V) bevat de bepalingen met betrekking tot:
het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden;
de registatie van gegevens;
datatoegang;
inzage door de netgebruiker in zijn gegevens via de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Hoofdstuk I.
Meetgegevens voor informatieve doeleinden


Art. 5.1.1.
Een meetgegeven wordt gebruikt voor informatieve doeleinden wanneer het gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het verstrekken van verbruiksinformatie of de toewijzing van energiehoeveelheden voor facturatie in het kader van een energiecontract of toewijzing van energiehoeveelheden in kader van allocatie, reconciliatie of evenwicht op het net.

Art. 5.1.2.

§ 1

Het validatieproces van meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden beperkt zich tot een automatische validatie zonder bijkomende verificaties.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de validatie van meetgegevens die gebruikt worden voor informatieve doeleinden.

Art. 5.1.3.
De meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden worden niet gerectificeerd. De netgebruiker kan zijn meetgegevens die ook gebruikt zijn voor facturatie in het kader van een energiecontract, met inachtname van de periode gespecifieerd in Art. 4.3.36, wel bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder betwisten, indien de aanvraag hiervan via zijn toegangshouder verloopt.

Hoofdstuk II.
Registratie van gegevens


Afdeling 1.
Toekenning van datadienstenpunten


Art. 5.2.1. Koppeling van datadienstenpunt(en) aan het toegangspunt

Aan een toegangspunt kunnen één of meerdere datadienstenpunten worden gekoppeld.

Afdeling 2.
Registratie


Art. 5.2.2. Doel van de registratie

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder registreert elke uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden die verloopt via zijn systemen in het toegangsregister.

§ 2

Deze registratie heeft tot doel de derde partijen te registreren en deze toegang te verlenen tot de gegevens van de netgebruiker en in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meter. Dat houdt onder meer in:
derde partijen actief op de datadienstenpunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;
de op basis van de op de allocatiepunten geregistreerde meetgegevens in het kader van een energiecontract, verbonden aan de afgenomen, geïnjecteerde, geproduceerde of verbruikte hoeveelheden elektriciteit, kunnen ter beschikking worden gesteld.

Art. 5.2.3. Inhoud van het toegangsregister

Onverminderd Artikel 4.1.5 § 1 worden onder andere volgende gegevens over de datatoegang in het toegangsregister opgenomen:
informatie over de data-uitwisseling, per datadienstenpunt:
de identificatie van de aan het toegangspunt gekoppelde datadienstenpunten;
de geregistreerde derde partijen conform Art. 5.2.2;
modaliteiten van de toestemming zoals onder meer gegevens met betrekking tot de informatie die werd opgevraagd; de start- en einddatum van het verkrijgen van datatoegang door een derde partij op het datadienstenpunt en het tijdstip waarop en de periode waarover gegevens worden opgevraagd.

Hoofdstuk III.
Datatoegang


Afdeling 1.
Algemeen


Art. 5.3.1. Geautomatiseerde en niet geautomatiseerde datatoegang

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt geautomatiseerde en niet geautomatiseerde uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden op datadienstenpunten conform de datatoegangsvoorwaarden mogelijk voor derde partijen die op basis van artikel 4.1.22/5 punt 5° van het Energiedecreet toegang kunnen verkrijgen tot gegevens verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meter.

§ 2

De geautomatiseerde gegevensuitwisseling gebeurt volgens de wijze beschreven in de protocollen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met derde partijen.

§ 3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder informeert de netgebruiker en in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, over de derde partijen die toegang hebben verkregen tot zijn meetgegevens voor informatieve doeleinden.

Art. 5.3.2. Toegangsaanvraag

§ 1

Om datatoegang te verkrijgen moet een toegangsaanvraag bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

§ 2

Een aanvraag voor datatoegang wordt ingediend volgens de datatoegangsprocedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld.

Art. 5.3.3. Beschikbare meetgegevens

De beschikbare meetgegevens op een datadienstenpunt worden bepaald door de mogelijke combinaties van meetgegevens gemeten door de aanwezige meetinrichting.

Afdeling 2.
Geautomatiseerde datatoegang


Onderafdeling 1.
Datatoegangsvoorwaarden voor geautomatiseerde datatoegangAlgemene bepalingen

Art. 5.3.4.
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit reglement, worden nadere voorwaarden voor het op een geautomatiseerde en gestructureerde wijze verkrijgen van meetgegevens voor informatieve doeleinden opgenomen in het datatoegangscontract.


Datatoegangsprocedure

Art. 5.3.5. Inhoud van de aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang

Een aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang omvat minstens de volgende elementen:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, GLN,...);
de ingangsdatum waarop geautomatiseerde datatoegang wordt aangevraagd.

Art. 5.3.6.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

Art. 5.3.7.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de datatoegangsvoorwaarden.

Art. 5.3.8.

§ 1

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform de artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

Als de aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, verkrijgt de aanvrager datatoegang na ondertekening van het door de VREG goedgekeurde datatoegangscontract.


Datatoegangscontract

Art. 5.3.9. Datatoegangscontract

Om geautomatiseerde datatoegang te verkrijgen moet de derde partij een datatoegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. 5.3.10. Inhoud datatoegangscontract

Het datatoegangscontract bevat, naast verwijzingen naar dit reglement, onder meer de volgende elementen:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden;
de noodzaak tot certificatie;
eisen met betrekking tot de toestemming van de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;
controles m.b.t. de noodzakelijke toestemming.

Onderafdeling 2.
Facilitatie van geautomatiseerde datatoegang


Art. 5.3.11. Toegang tot de meetgegevens

§ 1

Nadat de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt zijn toestemming heeft gegeven en deze toestemming door de elektriciteitsdistributienetbeheerder werd aanvaard en geregistreerd, verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder geautomatiseerde datatoegang tot de betreffende meetgegevens op dat datatoegangspunt. Een oplijsting van de beschikbare gegevens is opgenomen in de protocollen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met derde partijen.

§ 2

De toegang tot de meetgegevens duurt zolang de derde partij beschikt over de toestemming van de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. De derde partij waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk wanneer dit mandaat vervalt.

§ 3

De derde partij kan enkel historische meetgegevens verkrijgen indien de netgebruiker hiervoor ook toestemming heeft gegeven.

Art. 5.3.12. Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens met als doel het aanbod van datadiensten

De opgevraagde meetgegevens moeten door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de derde partij steeds uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag ter beschikking gesteld worden voor zover de betrokken netgebruiker op hetzelfde allocatiepunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

Afdeling 3.
Einde van de datatoegang


Art. 5.3.13.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor het betrokken datadienstenpunt onmiddellijk wanneer de derde partij
niet (langer) beschikt over de noodzakelijke toestemming van de netgebruiker;
de netgebruiker verzoekt om de datatoegang stop te zetten.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor alle datadienstenpunten waarop een derde partij geregistreerd is wanneer deze derde partij niet meer voldoet aan de voorwaarden van datatoegang.

§ 3

Op het moment van een klantenwissel of gecombineerde wissel van klant en toegangshouder op een allocatiepunt, beëindigt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de toegang tot de meetgegevens op de datadienstenpunten gekoppeld aan hetzelfde toegangspunt.

Hoofdstuk IV.
Inzage door de netgebruiker in zijn gegevens


Art. 5.4.1. Aanvraag door de netgebruiker van informatie over het verbruiksverleden (verbruikshistoriek laatste drie jaar)

§ 1

De netgebruiker heeft de mogelijkheid om maximaal een keer per jaar zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op eenvoudig verzoek, met opgave van zijn EAN-code, gratis te verkrijgen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Hij kan ook inzage krijgen in zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar via een gemandateerde derde partij of via zijn toegangshouder die deze gegevens weergeeft conform het Energiebesluit.

§ 2

De opgevraagde informatie over het verbruiksverleden moet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager ter beschikking gesteld worden uiterlijk vijftien werkdagen na de aanvraag, voor zover de betrokken netgebruiker op hetzelfde allocatiepunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

Art. 5.4.2.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen vijf werkdagen de eigen EAN-code van het toegangspunt van de elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van zijn naamgegevens, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer(s) ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan schriftelijk, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen tien werkdagen de eigen adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer van het toegangspunt van de elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van de EAN-code en zijn naamgegevens, ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.