Hoofdstuk III.
Datatoegang


Afdeling 1.
Algemeen


Art. 5.3.1. Geautomatiseerde en niet geautomatiseerde datatoegang

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt geautomatiseerde en niet geautomatiseerde uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden op datadienstenpunten conform de datatoegangsvoorwaarden mogelijk voor derde partijen die op basis van artikel 4.1.22/5 punt 5° van het Energiedecreet toegang kunnen verkrijgen tot gegevens verzameld uit de digitale, elektronische of analoge meter.

§ 2

De geautomatiseerde gegevensuitwisseling gebeurt volgens de wijze beschreven in de protocollen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met derde partijen.

§ 3

De elektriciteitsdistributienetbeheerder informeert de netgebruiker en in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, over de derde partijen die toegang hebben verkregen tot zijn meetgegevens voor informatieve doeleinden.

Art. 5.3.2. Toegangsaanvraag

§ 1

Om datatoegang te verkrijgen moet een toegangsaanvraag bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

§ 2

Een aanvraag voor datatoegang wordt ingediend volgens de datatoegangsprocedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld.

Art. 5.3.3. Beschikbare meetgegevens

De beschikbare meetgegevens op een datadienstenpunt worden bepaald door de mogelijke combinaties van meetgegevens gemeten door de aanwezige meetinrichting.

Afdeling 2.
Geautomatiseerde datatoegang


Onderafdeling 1.
Datatoegangsvoorwaarden voor geautomatiseerde datatoegangAlgemene bepalingen

Art. 5.3.4.
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit reglement, worden nadere voorwaarden voor het op een geautomatiseerde en gestructureerde wijze verkrijgen van meetgegevens voor informatieve doeleinden opgenomen in het datatoegangscontract.


Datatoegangsprocedure

Art. 5.3.5. Inhoud van de aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang

Een aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang omvat minstens de volgende elementen:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, GLN,...);
de ingangsdatum waarop geautomatiseerde datatoegang wordt aangevraagd.

Art. 5.3.6.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

Art. 5.3.7.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de datatoegangsvoorwaarden.

Art. 5.3.8.

§ 1

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform de artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§ 2

Als de aanvraag voor geautomatiseerde datatoegang wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, verkrijgt de aanvrager datatoegang na ondertekening van het door de VREG goedgekeurde datatoegangscontract.


Datatoegangscontract

Art. 5.3.9. Datatoegangscontract

Om geautomatiseerde datatoegang te verkrijgen moet de derde partij een datatoegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Art. 5.3.10. Inhoud datatoegangscontract

Het datatoegangscontract bevat, naast verwijzingen naar dit reglement, onder meer de volgende elementen:
de wederzijdse rechten en plichten;
de aansprakelijkheidsregeling;
de betalingsvoorwaarden;
de noodzaak tot certificatie;
eisen met betrekking tot de toestemming van de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;
controles m.b.t. de noodzakelijke toestemming.

Onderafdeling 2.
Facilitatie van geautomatiseerde datatoegang


Art. 5.3.11. Toegang tot de meetgegevens

§ 1

Nadat de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt zijn toestemming heeft gegeven en deze toestemming door de elektriciteitsdistributienetbeheerder werd aanvaard en geregistreerd, verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder geautomatiseerde datatoegang tot de betreffende meetgegevens op dat datatoegangspunt. Een oplijsting van de beschikbare gegevens is opgenomen in de protocollen voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met derde partijen.

§ 2

De toegang tot de meetgegevens duurt zolang de derde partij beschikt over de toestemming van de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. De derde partij waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk wanneer dit mandaat vervalt.

§ 3

De derde partij kan enkel historische meetgegevens verkrijgen indien de netgebruiker hiervoor ook toestemming heeft gegeven.

Art. 5.3.12. Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens met als doel het aanbod van datadiensten

De opgevraagde meetgegevens moeten door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de derde partij steeds uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag ter beschikking gesteld worden voor zover de betrokken netgebruiker op hetzelfde allocatiepunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

Afdeling 3.
Einde van de datatoegang


Art. 5.3.13.

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor het betrokken datadienstenpunt onmiddellijk wanneer de derde partij
niet (langer) beschikt over de noodzakelijke toestemming van de netgebruiker;
de netgebruiker verzoekt om de datatoegang stop te zetten.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor alle datadienstenpunten waarop een derde partij geregistreerd is wanneer deze derde partij niet meer voldoet aan de voorwaarden van datatoegang.

§ 3

Op het moment van een klantenwissel of gecombineerde wissel van klant en toegangshouder op een allocatiepunt, beëindigt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de toegang tot de meetgegevens op de datadienstenpunten gekoppeld aan hetzelfde toegangspunt.