Art. 7.3.10. Meetuitrustingen bij valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt

§ 1

De beheerder van het gesloten distributienet wisselt met de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens en andere gegevens, nodig voor de valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt, uit. Zij komen de meest efficiënte manier om deze informatie-uitwisseling te organiseren overeen.

§ 2

Als de beheerder van het gesloten distributienet geen eigen meetin richting heeft die toelaat om het geactiveerde volume flexibiliteit eenduidig te bepalen op het achterliggend toegangspunt, of als de meting dit niet toelaat, kan de achterliggende netgebruiker of zijn gemandateerde derde een beroep doen op de diensten van de beheerder van het net waarop het gesloten net gekoppeld is voor het installeren van de meetin richting, en het uitlezen en het beheer van de meetgegevens voor valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt.
Die diensten, en de verrekening van de kosten ervan, worden contractueel bepaald.

§ 3

De beheerder van het gesloten distributienet kan de levering, plaatsing en het onderhoud van meetinrichting voor de valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt door een derde partij toelaten. In dat geval bepaalt hij hiertoe de voorwaarden, die conform de bepalingen van dit reglement moeten zijn.