Hoofdstuk IV.
Markt

Dit hoofdstuk bevat de voorschriften met betrekking tot:
de voorwaarden en plichten gerelateerd aan het verkrijgen van toegang tot het gesloten distributienet;
de rollen en verantwoordelijkheden van de beheerder van het gesloten distributienet en de marktpartijen bij het uitwisselen van informatie in het kader van de toegang;
de registratie en het gebruik van technische, relationele en meetgegevens in het kader van toegang.

Afdeling 1.
Registratie van gegevens


Onderafdeling 1.
Toekenning van achterliggend toegangspunt


Art. 7.4.1.
Aan elke achterliggende netgebruiker wordt, voor zijn afname, minstens één achterliggend toegangspunt toegekend.
Aan een achterliggende netgebruiker die zowel elektriciteit injecteert op als afneemt van het gesloten distributienet wordt een apart achterliggend toegangspunt voor injectie en één voor afname toegekend.
De achterliggende netgebruiker heeft het recht op de mogelijkheid om, voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen, een aparte leverancier te kiezen. Zo nodig wordt hiertoe voorzien in een apart achterliggend toegangspunt voor dit oplaadpunt.

Art. 7.4.2.
Mits akk`1oord van de achterliggende netgebruiker kan de beheerder van het gesloten distributienet meerdere fysieke afnamepunten of injectiepunten van de achterliggende netgebruiker in het gesloten distributienet toewijzen aan één achterliggend toegangspunt voor afname of injectie. Deze groepering kan evenwel op gemotiveerde vraag van de achterliggende netgebruiker herzien worden.

Onderafdeling 2.
Toegangsregister


Art. 7.4.3.
Als verantwoordelijke voor het beheer van het toegangsregister houdt de beheerder van een gesloten distributienet de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de achterliggende netgebruikers ook als die worden aangeleverd door de toegangshouders tot het gesloten distributienet.

Art. 7.4.4.
Het toegangsregister van een gesloten distributienet bevat dezelfde gegevens als deze voor elektriciteitsdistributienetten zoals vermeld onder art 4.1.5, voor zover deze van toepassing zijn in een gesloten distributienet.

Afdeling 2.
Toegang tot het net voor de toegangshouder


Art. 7.4.5. Toegangsprocedure

§ 1

Om toegang tot het gesloten distributienet te verkrijgen moet een toegangsaanvraag worden ingediend bij de beheerder van het gesloten distributienet.

§ 2

Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure bepaald door de beheerder van het gesloten distributienet. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een toegangsaanvraag.

Art. 7.4.6. Verklaringen en garanties van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke

§ 1

De achterliggende toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet dat vanaf de datum van het verkrijgen van toegang en tot beëindiging van die toegang, alle door hem geplande afnames en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

§ 2

Als de achterliggende toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de beheerder van het gesloten distributienet bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de achterliggende toegangspunten waarop de achterliggende toegangshouder toegang tot het gesloten distributienet heeft. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een modelverklaring op.

§ 3

De achterliggende toegangshouder verklaart en garandeert, voor wat de toegang tot gekoppelde netten betreft, ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet, dat hij de nodige contracten zal afsluiten zodat de toegang tot het gesloten distributienet voor alle injecties en afnames gedekt is.

§ 4

De achterliggende toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in § 1, § 2 en § 3 vervallen.

Art. 7.4.7. Toegangsvoorwaarden

Om toegang tot het net te verkrijgen moet de toegangshouder de toegangsvoorwaarden, bepaald door de beheerder van het gesloten distributienet, aanvaarden.

Afdeling 2.
Marktfacilitatie


Onderafdeling 1.
Informatie-uitwisseling


Art. 7.4.8.
De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een transparant en toegankelijk systeem van informatie-uitwisseling met andere partijen. Wat betreft de informatiestromen en de termijnen voor de communicatie met de toegangshouders tot het gesloten distributienet, de evenwichtsverantwoordelijken en de beheerders van de gekoppelde netten, respecteert de beheerder van het gesloten distributienet de afspraken zoals verwoord in de UMIG, waarbij hij voor zijn gebied de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder overneemt.

Onderafdeling 2.
Processen die een wijziging op het toegangspunt teweegbrengen


Art. 7.4.9.
Elke wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de beheerder van het gesloten distributienet gemeld worden conform de voorwaarden die gelden op het gesloten distributienet.

Art. 7.4.10.
In het gesloten distributienet is voor alle achterliggende toegangspunten voor injectie het gemeten gebruiksprofiel van toepassing, d.w.z. dat de meetuitrusting(en) voor injectie worden uitgerust met tele-opname. De bepalingen onder Hoofdstuk II, Afdeling 1 (bijzondere bepalingen betreft grootverbruiksmeetinrichtingen) van de Meetcode zijn ook van toepassing voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

Art. 7.4.11.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister uitbesteedt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, zijn dezelfde artikels voor berichten van wijziging van toepassing als deze voor het elektriciteitsdistributienet.

Art. 7.4.12.

§ 1

Als de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister niet uitbesteedt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, voorziet hij in een eigen interne procedure voor
de wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de wijziging van elektriciteitsdistributienetgebruiker en gecombineerde wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker en leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke op een achterliggend toegangspunt;
de opzegging van contract door een leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de situatie waarbij een nieuwe leverancier zich meldt voor een achterliggend toegangspunt waarop een andere leverancier zijn contractuele overeenkomst beëindigt;
de melding van mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt tussen de leverancier en de beheerder van het gesloten distributienet.

§ 2

De beheerder van het gesloten distributienet beantwoordt de verzoeken of vragen van achterliggende netgebruikers hieromtrent binnen redelijke termijn.

Art. 7.4.13.
Als er geen leverancierswissel heeft plaatsgevonden op de door de leverancier aangevraagde einddatum voor de levering, levert de beheerder van het gesloten distributienet tot op het moment van de afsluiting.

Onderafdeling 3.
Processen gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens


Art. 7.4.14.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet overeenkomstig art. 4.6.3. van het Energiedecreet bepaalde taken met betrekking tot de meetgegevens uitbesteedt aan de beheerder van het net waaraan zijn net gekoppeld is, handelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder hierbij niet-discriminatoir met de mogelijkheid de taak uit te voeren conform de werkwijze voor zijn eigen net met uitzondering van de bepalingen in Art. 7.3.3.

Art. 7.4.15. Validatie, correctie en schatting van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een eigen methodiek voor de validatie, correctie en schatting van de meetgegevens.

Art. 7.4.16. Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

Mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt met betrekking tot de uitgewisselde meetgegevens worden door de achterliggende toegangshouder en de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk aan elkaar gemeld. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een procedure op voor de melding en de rechtzetting van de fouten.

Art. 7.4.17. Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

In geval van uitbesteding overeenkomstig Art. 7.4.14 mag de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet voor rechtzettingen handelen overeenkomstig Art. 4.3.36.

Onderafdeling 4.
Processen gekoppeld aan de toewijzing van afgenomen, geïnjecteerde, verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit


Art. 7.4.18. Reconciliatie

De beheerder van het gesloten distributienet en de toegangshouders tot het gesloten distributienet, zodra deze toegang krijgen, nemen deel aan de financiële afhandeling voor de betrokken maand zoals vermeld in Art. 4.3.40.

Onderafdeling 5.
Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract


Art. 7.4.19. Ter beschikking stellen van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet stelt per achterliggend toegangspunt aan de achterliggende toegangshouder, leverancier of producent en de evenwichtsverantwoordelijke de nodige meetgegevens ter beschikking per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2, § 2, en per maand, in een vorm, met een snelheid en een frequentie zoals afgesproken met de betrokken partij, waarbij de bestaande marktprocessen voor elektriciteitsdistributienetten niet worden vertraagd.

Art. 7.4.20. Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een nieuwe leverancier in geval van een leverancierswissel de beschikbare historische verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op het achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.

Art. 7.4.21. Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een achterliggende netgebruiker maximaal één keer per jaar de beschikbare historische verbruiks- of injectiegegevensvan de laatste drie jaar op zijn achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.