Art. 7.4.6. Verklaringen en garanties van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke

§ 1

De achterliggende toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet dat vanaf de datum van het verkrijgen van toegang en tot beëindiging van die toegang, alle door hem geplande afnames en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

§ 2

Als de achterliggende toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de beheerder van het gesloten distributienet bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de achterliggende toegangspunten waarop de achterliggende toegangshouder toegang tot het gesloten distributienet heeft. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een modelverklaring op.

§ 3

De achterliggende toegangshouder verklaart en garandeert, voor wat de toegang tot gekoppelde netten betreft, ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet, dat hij de nodige contracten zal afsluiten zodat de toegang tot het gesloten distributienet voor alle injecties en afnames gedekt is.

§ 4

De achterliggende toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in § 1, § 2 en § 3 vervallen.