Afdeling 2.
Marktfacilitatie


Onderafdeling 1.
Informatie-uitwisseling


Art. 7.4.8.
De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een transparant en toegankelijk systeem van informatie-uitwisseling met andere partijen. Wat betreft de informatiestromen en de termijnen voor de communicatie met de toegangshouders tot het gesloten distributienet, de evenwichtsverantwoordelijken en de beheerders van de gekoppelde netten, respecteert de beheerder van het gesloten distributienet de afspraken zoals verwoord in de UMIG, waarbij hij voor zijn gebied de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder overneemt.

Onderafdeling 2.
Processen die een wijziging op het toegangspunt teweegbrengen


Art. 7.4.9.
Elke wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de beheerder van het gesloten distributienet gemeld worden conform de voorwaarden die gelden op het gesloten distributienet.

Art. 7.4.10.
In het gesloten distributienet is voor alle achterliggende toegangspunten voor injectie het gemeten gebruiksprofiel van toepassing, d.w.z. dat de meetuitrusting(en) voor injectie worden uitgerust met tele-opname. De bepalingen onder Hoofdstuk II, Afdeling 1 (bijzondere bepalingen betreft grootverbruiksmeetinrichtingen) van de Meetcode zijn ook van toepassing voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

Art. 7.4.11.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister uitbesteedt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, zijn dezelfde artikels voor berichten van wijziging van toepassing als deze voor het elektriciteitsdistributienet.

Art. 7.4.12.

§ 1

Als de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister niet uitbesteedt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, voorziet hij in een eigen interne procedure voor
de wijziging van leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de wijziging van elektriciteitsdistributienetgebruiker en gecombineerde wissel van elektriciteitsdistributienetgebruiker en leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke op een achterliggend toegangspunt;
de opzegging van contract door een leverancier op een achterliggend toegangspunt;
de situatie waarbij een nieuwe leverancier zich meldt voor een achterliggend toegangspunt waarop een andere leverancier zijn contractuele overeenkomst beëindigt;
de melding van mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt tussen de leverancier en de beheerder van het gesloten distributienet.

§ 2

De beheerder van het gesloten distributienet beantwoordt de verzoeken of vragen van achterliggende netgebruikers hieromtrent binnen redelijke termijn.

Art. 7.4.13.
Als er geen leverancierswissel heeft plaatsgevonden op de door de leverancier aangevraagde einddatum voor de levering, levert de beheerder van het gesloten distributienet tot op het moment van de afsluiting.

Onderafdeling 3.
Processen gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens


Art. 7.4.14.
Indien de beheerder van het gesloten distributienet overeenkomstig art. 4.6.3. van het Energiedecreet bepaalde taken met betrekking tot de meetgegevens uitbesteedt aan de beheerder van het net waaraan zijn net gekoppeld is, handelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder hierbij niet-discriminatoir met de mogelijkheid de taak uit te voeren conform de werkwijze voor zijn eigen net met uitzondering van de bepalingen in Art. 7.3.3.

Art. 7.4.15. Validatie, correctie en schatting van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een eigen methodiek voor de validatie, correctie en schatting van de meetgegevens.

Art. 7.4.16. Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

Mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt met betrekking tot de uitgewisselde meetgegevens worden door de achterliggende toegangshouder en de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk aan elkaar gemeld. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een procedure op voor de melding en de rechtzetting van de fouten.

Art. 7.4.17. Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

In geval van uitbesteding overeenkomstig Art. 7.4.14 mag de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet voor rechtzettingen handelen overeenkomstig Art. 4.3.36.

Onderafdeling 4.
Processen gekoppeld aan de toewijzing van afgenomen, geïnjecteerde, verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit


Art. 7.4.18. Reconciliatie

De beheerder van het gesloten distributienet en de toegangshouders tot het gesloten distributienet, zodra deze toegang krijgen, nemen deel aan de financiële afhandeling voor de betrokken maand zoals vermeld in Art. 4.3.40.

Onderafdeling 5.
Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract


Art. 7.4.19. Ter beschikking stellen van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet stelt per achterliggend toegangspunt aan de achterliggende toegangshouder, leverancier of producent en de evenwichtsverantwoordelijke de nodige meetgegevens ter beschikking per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2, § 2, en per maand, in een vorm, met een snelheid en een frequentie zoals afgesproken met de betrokken partij, waarbij de bestaande marktprocessen voor elektriciteitsdistributienetten niet worden vertraagd.

Art. 7.4.20. Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een nieuwe leverancier in geval van een leverancierswissel de beschikbare historische verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op het achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.

Art. 7.4.21. Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een achterliggende netgebruiker maximaal één keer per jaar de beschikbare historische verbruiks- of injectiegegevensvan de laatste drie jaar op zijn achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.