Hoofdstuk I.
Opheffingsbepaling


Art. 8.1.1.
Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 5 mei 2015, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest, wordt krachtens dit reglement opgeheven.