Bijlage II.
Overzicht van persoonsgegevens gebruikt door de distributienetbeheerder voor de uitvoering van zijn wettelijke taken

Meetgegeven
afnameprofiel (gemeten of berekende reeks van gegevens over de afname van elektriciteit op een toegangspunt per elementaire periode)
bron (foto, brief, fysieke opname, meterkaartje,...) van een meetwaarde
datum van berekening van een volume
datum van een index
gealloceerd jaar- of maand volume (toegewezen verbruik over periode)
gealloceerd kwartier- of uur volume (toegewezen verbruik over periode)
gebruiksperiode van een fysisch of berekend register (TH, LO,...)
geldigheidsperiode van standaardverbruik
gemeten jaar- of maand volume (verschil tussen indexen)
gemeten kwartier of uur volume
gereconcilleerd jaar- of maand volume (verrekening verbruik over periode)
gereconcilleerd kwartier- of uur volume (verrekening verbruik over periode)
geschat jaar- of maandvolume
granulariteit (15"/60") van een meetwaarde
historische meetwaarden (verbruik)
lastprofiel van een berekend register (SLP, SPP,...)
locked status van een meetwaarde ((tijdelijk verhinderen van markttransacties op een toegangspunt wegens bijvoorbeeld rectificatie)
meetwaarde afname, injectie, spanning,... (index of volume) +†eenheid van een meetwaarde (kWh, kW, Volt,...)
meterstand van een groenestroomteller/-meter (allocatiepunt)
meterstand van een groenestroomteller/-meter (geen allocatiepunt, enkel voor steundoeleinden)
obisCode van een fysisch of berekend register (object identificatiesysteem van een digitale meter)
opnamefrequentie meteropname
opnamemaand van een allocatiepunt
productieprofiel (gemeten of berekende reeks van gegevens over de injectie/productie van elektriciteit op een toegangspunt per elementaire periode)
richting (Afname, Injectie) van een fysisch of berekend register
start- en eindtijdstip van een berekend volume
start- en eindtijdstip van een interval (timeslice waarover meetgegevens warden geaggregeerd)
tijdstip van een fysisch of berekend register
type standaardverbruik (eav, emv) van een berekend register
validatiestatus van een interval (validatie van een timeslice waarover meetgegevens geaggregeerd worden)
validatiestatus van een meetwaarde voor facturatie
validatiestatus van een meetwaarde voor informatie
versie van een meetwaarde
waarde +†eenheid van standaardverbruik
Relationeel gegeven
aanduiding van de primaire component van de markt- en datadienst
aansluitingsadres van de netgebruiker
aansluitingscapaciteit van een aansluitingscontract
aansluitingsvermogen van een aansluitingscontract
aard van schorsing van een toegangspunt
administratieve gegevens ihkv groenstroomcertificaten (adres, infrastructuurgebied, datum milieuvergunning, datum bouwvergunning, EPB norm, isolatievoorwaarde) gelinkt aan de netgebruiker
administratieve gegevens ihkv premies (correspondentieadres, contactgegevens, rijksregisternummer)
adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente) van de netgebruiker/betrokkene/marktpartij/derde partij verbonden aan een ODV (excl levering)
adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, deelgemeente, hoofdgemeente) van de netgebruiker/betrokkene/marktpartij verbonden aan toegang tot het net
adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, deelgemeente, hoofdgemeente) van de netgebruiker/betrokkene/derde partij verbonden aan datatoegang
aggregatieniveau op een datadienstenpunt
begin- en einddatum van een contract verbonden aan datatoegang (datatoegangscontract)
begin- en einddatum van een contract verbonden aan toegang tot het net (aansluitingscontract, toegangscontract, energiecontract, contract FSP,...)
berichtgegevens omtrent wijzigingen klantsituatie (leverancierswissel, verhuis, drop/eoc)
betaalgegevens ihkv aansluiting (betaald, teruggevorderd, rekeningnummer,..)
betaalgegevens ihkv betalingen en afbetaalplannen, solvabiliteit klant, schuldafbouw, schuldenregeling...
betaalgegevens ihkv premies (factuur, uitbetaald bedrag, rekeningnummer,..)
Bewijs van domicilie (inhuisdatum) of verhuur
bron (vb. foto) als bewijs van aanwezigheid van installaties, isolatie,...
contactgegevens van betrokkene/marktpartij (telefoonnummer, mailadres, gsm-nummer, contactpersoonnummer..)
contactgegevens van de netgebruiker verbonden aan datatoegang (telefoonnummer, mailadres, gsm-nummer, contactpersoon nummer,...)
contactgegevens van netgebruikers verbonden aan toegang tot het net (telefoonnummer, mailadres, GSM-nummer, contactpersoonnummer,...)
contactgegevens van de netgebruiker verzameld bij meteropname (telefoon, e-mail,..) (toestemming netgebruiker)
contactgegevens van de netgebruiker verzameld in het kader van een ODV zoals premietoekenning (telefoon, e-mail,..)
contractueel vermogen (profielcategorie, onderschreven vermogen) van een aansluitingscontract residentieel
contractuele cosinus phi van een aansluitingscontract
contractuele status van een contract verbonden aan toegang tot het net (aansluitingscontract, toegangscontract, energiecontract, contract FSP,...)
contractuele status van een contract verbonden aan datatoegang (datatoegangscontract)
datafrequentie op een datadienstenpunt
datum van overlijden van een netgebruiker
door de klant gekozen toegangsvermogen verbonden aan het gebruik van de aansluiting
EAN van een toegangspunt/netgebruiker
exclusieve gegevens van een leveringscontract (klantnummer, energieprijs)
exclusieve gegevens van een door de distributienetbeheerder zelfopgesteld contract (contractnummer, contractrekeningnummer)
exclusieve gegevens van een door de distributienetbeheerder zelfopgestelde factuur (factuurnummer, factuurrekeningnummer, ordernummer)
facturatie(verzend)adres van een netgebruiker (straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, land, regio, verdiep,...) verbonden aan toegang tot het net
facturatie(verzend)adres van een netgebruiker (straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, land, regio, verdiep,...) verbonden aan datatoegang
facturatiefrequentie op een allocatiepunt (klant keuze)
financiŽle gegevens netgebruiker ihkv groenstroomcertificaten
flexdienst gekozen door de netgebruiker (naam,...)
gegevens m.b.t. klantcabines (nummer, naam, EAN, contractueel vermogen, jaarverbruik, piekverbruik, adres)
gegevens over de derde partij die actief is op een individueel toegangspunt
gegevens over de toegangshouder/ARP/distributienetbeheerder op een individueel toegangspunt verbonden aan toegang tot het net
gegevens over de werkmaatschappij die actief is op een individueel toegangspunt verbonden aan toegang tot het net
gegevens van de uitvoerder/aannemer (adres, infrastructuurgebied, datum milieuvergunning, datum bouwvergunning, EPB norm, isolatievoorwaarde)
gegevens van een contactpersoon/medewerker (personeelsnummer, mail, adres, aanspreekgegeven, naam, voornaam...) verbonden aan toegang tot het net of ODV
gegevens over een derde partij in het kader van datatoegang
gegevens over de noodzakelijke toestemming in het kader van datatoegang
gezinssamenstelling netgebruiker (aantal bewoners, partner, gehuwd, ongehuwd...)
groenlichtstatus (actief leveringscontract)
ID op een allocatiepunt
identificatiegegevens met betrekking tot klantdossiers (E-ID, dossiercode, premies, dossierstatus, dossiertype: SocLev, Synergie)
indicatie “beschermd” of “beschermde klant” verbonden aan toegang tot het net
indicatie “residentiŽle klant” verbonden datatoegang (isResidentieel)
indicatie “residentiŽle klant” verbonden aan toegang tot het net
indicatie van leegstand, leegstandsvlag op een allocatiepunt (isLeegstand)
informatiefrequentie op een allocatiepunt (klantkeuze)
klantgegevens verbonden aan klacht-/melding-afhandeling (klacht-/melding-nummer, opdrachtgever, captatiekanaal, referentie, type, naam aannemer, klantnummer, foto) verbonden aan toegang tot het net of ODV
leveringsadres van de netgebruiker verbonden aan toegang tot het net
leveringsadres van de netgebruiker verbonden aan datatoegang
locatie van oplading voorafbetaling
loggegevens van klantcontacten (klantactie, creatiedatum, klasse, klantcontactnummer)
mandaat van de klant tot open/sluiten poort en klantenkeuze tot open/toe stellen poort
meetregime op een allocatiepunt
moment van oplading voorafbetaling
naam van de component van de datadienst
naam van de datadienst
naam en component van de marktdienst (bv. zuivere afname, beperkte vermarkting injectie, vermarkting injectie, zuivere injectie,...)
naam van het element van de dienstcomponent (consumptie,...)
naam voornaam, aanspreekgegeven, titel, voorkeurstaal van de netgebruiker/betrokkene/marktpartij verbondenaan toegang tot het net
naam, voornaam, aanspreekgegeven, titel, voorkeurstaal van de netgebruiker/betrokkene/marktpartij/derde partij verbonden aan ODV's (excl. levering)
naam, voornaam, aanspreekgegeven, titel, voorkeurstaal van de netgebruiker/betrokkene/derde partij verbonden aan datatoegang
oplaadbedrag (voorafbetaling))
soort woning (appartement of huis) van een netgebruiker
status van de gebruikerspoort van een digitale meter (klantkeuze)
status van een aansluiting
status van een allocatiepunt
status van een datadienstenpunt
status van een voorafbetaling
tariefcode verbonden aan klantkeuze - relationeel (oa datatarief)
timeframeset op een allocatiepunt
toegangscapaciteit (klantkeuze) i.v.m. gebruik aansluiting
toegangscodes (web) applicatie invoeren meterstanden
toegepast datatarief op een datadienstenpunt (datafee/servicefee)
toegepast nettarief (LS, MS, HS)
type premie
Technisch gegeven
aanduiding “eilandbedrijf” van een lokale productie-eenheid
aansluitingscapaciteit van een gasaansluiting
aansluitingsvermogen van een elektriciteitsaansluiting
adres van de aansluitobject
adres van de verbruiksplaats (verbruiksadres) inclusief appartement nummer en verdieping
beschikbare elementen van een dienstcomponentop een allocatiepunt
datum indienstname en uitdienstname van een aansluiting
datum van installatie en deÔnstallatie van een lokale installatie
driefasig kortsluitvermogen
fysieke status van een toegangspunt
gegevens over gaslekken (dringendheid, oorzaak, melder, meldingswijze, omschrijving van het probleem, oplossingstermijn, tijdstippen van melding en oplossing)
gebruiksperiode van een berekend register (TH, LO,...)
gegevens over assets en lokale installaties (uitrusting van een laadpaal, type lokale energieopslag, type lokale productie-eenheid, zonnetracker, vermogen van de motor, vermogen van de condensatorbatterij, vermogen van de hulpvoeding, maximaal debiet (gas), aanduiding
zonnetracker en pvz-nummer voor lokale productie, parallelbedrijf, driefasig kortsluitvermogen, type generator (asynchroon, synchroon, inverter), vermogen van de generator etc.)
gegevens over de keuring van een installatie
gegevens over een oplaadpunt zoals type en vermogen
gegevens over een productie-eenheid zoals type en vermogen
gegevens over net- en meterincidenten (dringendheid, oorzaak, melder, meldingswijze, omschrijving van het probleem, oplossingstermijn en tijdstippen van melding en oplossing (gelinkt aan de individuele netgebruiker) etc.)
geÔnstalleerd vermogen en vermogen van de omvormer van een lokale productie-eenheid
geografische locatie van een asset
handtekeningenrapport (pdf wijziging bij kiant op mobile)
indicatie (aanwezigheid) “begrenzer” van een elektriciteitsmeter
indicatie “actief” van een functie van een asset
indicatie “communicatie” van een elektriciteitsmeter
indicatie “connect & disconnect” van een elektriciteitsmeter
indicatie “gebruikerspoort” van een elektriciteitsmeter
indicatie “load limitation”/“oftware automaat” van een elektriciteitsmeter
installatiegegevens (type, producent, datum indienstname, AC vermogen, controlemeterfunctie, keuringsdatum,...)
installatiegegevens DCP (VREG-ID, type: warmtepomp, zonneboiler, condensatieketel, gegevens: datum indienstname, keuringsdatum, keuringsorganisme)
instelwaarde van een automaat
instelwaarde van een vermogenbegrenzer
keuringsdatum van een subtoegangspunt
maximaal debiet afname gas bij de netgebruiker
maximale productiehoeveelheid van een lokale productie-eenheid
meetmethode van het register (continue, niet-continu gemeten)
meternummer / ID van de meter
metertype (budgetmeter, normale meter, AMR, digitale, slimme)
opnamemethode van een allocatiepunt (manueel, automatisch)
opnameronde van een allocatiepunt
reden van desactivatie van een meter
richting (Afname, Injectie) van een berekend register
spanningsniveau van een aansluiting
tariefcode/tarieftype verbonden aan het nettarief - fysisch/technisch
tocCode van een aansluiting/toegangspunt
type energie van een toegangspunt (elektriciteit, gas, water, warmte)
type event van een meter tot op individueel niveau (inbreuk,...)
type generator (asynchroon, synchroon, inverter)
type lokale energieopslag
type lokale productie
uitrusting ladpaal
vermogen van de generator
vermogen van een warmtepomp
visuele voorstelling van de ligging van de aansluiting (obv. coŲrdinaten GPS en XY)
woninggegevens ihkv premies (adres, bouwjaar, energiewaarden (Rd, lambda, U,...))
zendgebied van de klant