Art. 3. Dit decreet regelt de voorwaarden waarin kan worden afgeweken van de vergunningsplichten en meldingsplichten die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.