Art. 6. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan door de Vlaamse Regering.