Art. 13.4.9/1.

§ 1

Als het [VEKA] vaststelt dat in strijd met artikel 11.2/2.1 de door de Vlaamse Regering vastgestelde minimale eisen inzake renovatie bij niet-residentiėle gebouwen niet werden gerespecteerd, dan kan het [VEKA] aan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon op wie de verplichting rust een administratieve geldboete opleggen van 500 euro tot en met 200.000 euro.
Het [VEKA] legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de betreffende verplichting alsnog moet worden nageleefd.
Als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon bij het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, nog steeds in gebreke blijft, kan het [VEKA] hem of haar een nieuwe administratieve geldboete opleggen, als bedoeld in het eerste lid. Het [VEKA] legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de betreffende verplichting alsnog moet worden nageleefd. Deze procedure wordt herhaald tot aan de op grond van artikel 11.2/2.1 vastgestelde verplichting is voldaan.

§ 2

De procedure, vermeld in artikel 13.4.8, is van overeenkomstige toepassing.